Budapest 11 Adó- és értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítvány az ingatlan adott időpontban fennálló forgalmi értékét tartalmazza, amelyet az ingatlan fekvése szerint illetékes Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője állít ki, külön jogszabályokban meghatározott esetekben.

Kulcsszavak: ingatlan, forgalmi érték, értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása – jogszabályi előírás alapján - hivatalból vagy ügyfél kérelmére történhet.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője hivatalból – az illetékes szerv megkeresésre - hagyatéki eljáráshoz, végrehajtási eljáráshoz, cégbírósági eljáráshoz, valamint szociális ellátásokhoz kapcsolódó eljárásokhoz állít ki adó-és értékbizonyítványt.

Az adó- és értékbizonyítvány kiállításához kérelmet kell benyújtani az illetékes Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának adóhatóságához.

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.

Az eljárás megindításához kérelmet szükséges benyújtani.

A kérelem tartalmi elemei a következők:

Kérelmező / meghatalmazott / képviselő neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme (székhelye);

Meghatalmazott esetén meghatalmazás; Kérelmező / meghatalmazott / képviselő telefonos elérhetősége;

Az adó- és értékbizonyítvány kiállításának pontos célja (pl. gyámhivatali eljárás);

Az ingatlan pontos címe, helyrajzi száma; Illetékfizetési kötelezettség esetén a befizetést igazoló banki bizonylat vagy feladóvevény;

30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (amennyiben rendelkezésre áll), ingatlan adásvétel / ajándékozás estén az adásvételi vagy ajándékozási szerződés.

A gyámhivatali eljárásokhoz az adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes. Egyéb jogszabály által meghatározott esetekben 4.000,– Ft illetéket kell fizetni készpénz-átutalási megbízáson vagy a 11784009-15511001-03470000 számú Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Államigazgatási Eljárási Illeték Beszedési Számlája javára.  Amennyiben egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítvány kiállítását kéri az ügyfél, az illetéket az ingatlanok számától függően, külön-külön kell megfizetni.

• A hagyatéki, végrehajtási, valamint gyámhivatali eljárásokhoz az adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

Adó- és értékbizonyítvány kiállítására - ügyfél kérelmére - az alábbi esetekben kerülhet sor:  gyámhatósági eljárás; természetes személyek adósságrendezési eljárása, valamint lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos eljárások.

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása – jogszabályi előírás alapján - hivatalból vagy ügyfél kérelmére történhet. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha a kérelmező valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amely a nyilvántartásában nem szerepel.

Adó-és értékbizonyítvány kérelem

1991. XX. törvény - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 140. § (2) d) pontja (hatásköri tv.);

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről - 101. § -a és 1. számú melléklet III. pont;

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.);

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról (Air.);

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól;

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról – 26. § (1) bekezdés;

149 / 1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról - 78. § (1) bekezdés ac) és c) pontja;

143. § b) és 153. § (1) bekezdés b) pontja;

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - 140. § (1) bekezdése;

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról – 21/A. § (9) b) pont; 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 117. § (7) pont;

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól - 5. § (1) bekezdés;

2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről – 1. melléklet 2. h) pont.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.);

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (Eüsz.);

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan – nyilvántartásról; 33/2007. (XII.23.) PM rendelet az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról.

Budapest 11. ker. Település