Online kaszinó játékterv módosítása iránti kérelem, illetve játéktervtől való ideiglenes eltérés jóváhagyása iránti kérelem

Az online kaszinó működtetője módosításokat hajt végre tevékenysége során, amelyekhez a Szerencsejáték Felügyelet jóváhagyó döntése szükséges. A játékterv módosítás jóváhagyása iránti kérelemmel a szervező a nem rövid távú módosító elképzeléseit, míg a játéktervtől való ideiglenes eltérés jóváhagyása iránti kérelemmel a legfeljebb folyamatosan alkalmanként 15 napra szóló szervezői megoldás jóváhagyását kérheti. Mindkét kérelmet az SZF_38 jelű nyomtatványon terjesztheti elő, de a jelzett ügytípusonként vagy eltérésenként külön eljárásokat kell kezdeményeznie a nyomtatvány újbóli kitöltésével.

Kulcsszavak: szerencsejáték online kaszinó játékterv módosítás kérelem, ideiglenes eltérés jóváhagyás

Érvényes és hatályos engedéllyel rendelkező online kaszinójáték szervező

Az eljárásban a gazdálkodó szervezetek, társaságok törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján járhatnak el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) foglaltak szerint, ez a rendszer kizárólag az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan teszi lehetővé az ügyfél számára más személy meghatalmazását.

Amennyiben az érvényes és hatályos engedéllyel rendelkező online kaszinót üzemeltető gazdasági társaság a szerencsejáték szervező tevékenységét a jóváhagyott játéktervéhez képest más szabályok szerint szeretné a jövőben (NEM ideiglenesen) folytatni, úgy módosított játékterv jóváhagyása iránti kérelmet kell benyújtania a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz. (a továbbiakban: hatóság).

Amennyiben a szervező a hatóság által jóváhagyott játéktervétől csupán IDEIGLENESEN (a jogszabály szerint legfeljebb folyamatosan alkalmanként 15 napra) kíván eltérni, akkor szintén kérnie kell a hatóság ezzel kapcsolatos jóváhagyó döntését.

Mind a játékterv módosítás jóváhagyására irányuló kérelmet, mind pedig a játéktervtől, legfeljebb folyamatosan alkalmanként 15 napra történő ideiglenes eltérés jóváhagyására irányuló kérelmet az SZF_38 jelű „Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására” elnevezésű nyomtatvány felhasználásával kell kezdeményezni.

Ez utóbbi kérelmet a szervezőnek a játéktervtől történő ideiglenes eltérésenként kell előterjesztenie. Az időleges eltérés időtartama alatt az eredeti játékterv nem módosítható, Az ideiglenes eltérést jóváhagyó hatósági döntésben foglalt, eltérésre megengedett időtartam elteltét követően az eredeti játékterve szerint kell folytatnia a tevékenységét a szervezőnek.

A kérelem a hatóság által rendszeresített SZF_38 jelű „Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására” elnevezésű formanyomtatványon az ügyfél Cégkapuján keresztül a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.), az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint az egyéb jogszabályokban az online kaszinó játékterv módosításával kapcsolatban előírt alaki és tartalmi követelményeknek. Ha a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljeskörűen megfelelnek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad (az online kaszinó módosított játéktervét, vagy a játéktervtől való ideiglenes eltérést határozattal jóváhagyja).

A játékterv módosítás, illetve a játéktervtől történő ideiglenes eltérése a jóváhagyott játéktervet az alábbi területeken érintheti:

Az érintett módosításokat be kell jelölni a kérelem nyomtatványon.

A hírközlő eszköz és rendszer által történő szerencsejáték szervezési tevékenység engedélyezéséhez az egyéb feltételek teljesítésén túl a szervezőnek igazolnia kell, hogy

A kérelmet a hatóság által rendszeresített alábbi formanyomtatványon kell benyújtani (az eljárásban formakényszer érvényesül):

A kérelemhez az irányadó jogszabályok szerint az alábbi mellékleteket kell csatolni a tartalmi előírásokat is figyelembe véve. A kérelemhez csatolandó mellékleteket adathordozón is benyújthatja a kérelmező, ha a terjedelme ezt indokolja:

További benyújtandó iratok:

Az eljárásért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege kérelmenként 21 ezer forint. készpénz átutalási megbízás vagy banki átutalás útján.

A díjat készpénz átutalási megbízással (a hatóság ügyfélszolgálati irodáin rendelkezésre állnak) vagy banki átutalás útján kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01076129-00000000 számú Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

Az átutalás „közlemény” rovatában javasolt feltüntetni a következőket:

Amennyiben a kérelmező az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem tett eleget, vagy az előírtnál alacsonyabb összeget fizetett meg, a hatóság határidő tűzésével hiánypótló végzéssel hívja fel a szervezőt a fizetés teljesítésére (amely tartalmazza az iktatószámot, illetve az ügyszámot).

Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telt el, a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti. Az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni a kérelmezőnek.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Ügyintézés/Nyomtatványok, űrlapok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

A kérelem és annak mellékletei tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. A hatóság a kérelem elbírálásához előírhatja a kérelem egyes adatainak részletezését, kiegészítését. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű, Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező.

Amennyiben a kérelem és annak mellékletei alapján érdemi döntés hozható, akkor - a kérelem elutasítását kivéve - a hatóság határozattal az online kaszinó módosított játéktervét, illetve a játéktervtől való ideiglenes eltérést jóváhagyja.

A játékterv módosítás jóváhagyása iránti kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf38/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF