Békéscsaba - Kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése iránti kérelem

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges a hatáskörébe tartozó  kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Kulcsszavak: kút, víztisztítás

Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználattal vagy a létesítmény üzemeltetésével járó - a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott - jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.

Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges  kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amennyiben a kút a következő feltételeket együttesen teljesíti:

a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és (legfeljebb) 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet (legfeljebb 30 m mély kút esetén) vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

c) nem gazdasági célú vízigény.

Engedélyezési eljárás indításához kérelmet kell benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása végleges hatósági engedély nélkül, vagy a végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a vízügyi hatóság a vízimunka, vízilétesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Ügyintézési határidő: 8-60 nap.

Az eljárást 5000,-Ft eljárási illeték és a szakhatóságok számától függő igazgatási, szolgáltatási díj terheli.

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

Felettes szerv: Békés Megyei Kormányhivatal

Az elsőfokú helyi vízgazdálkodási hatósági eljárásban hozott határozat ellen a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett  fellebbezésnek van helye.

Békéscsaba Település