KAPOSVÁR- Rendkívüli települési támogatás – Beiskolázási segély

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében rendkívüli települési támogatás keretén belül nyújtható támogatás.

Kulcsszavak: beiskolázási segély

Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező, Szt. 3. §(1)-(3) bek. szerinti személyek.

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében nyújtható rendkívüli települési támogatás, beiskolázási segély formájában is nyújtható az általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek és fiatal felnőttek részére a 23. életévének betöltéséig, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs.

A beiskolázási segély évente egy alkalommal igényelhető, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

Amennyiben a támogatás összege nem megfelelően kerül felhasználásra, vagy az előírt határidőig elszámolási kötelezettségének a jogosult nem tesz eleget, úgy részére egy évig újabb támogatás nem állapítható meg.

A kérelem benyújtási határideje tárgyév július 1-e és szeptember 15-e közötti időszak. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az adott tanulmányi évre vonatkozó iskolalátogatási igazolást a tanulmányi jogviszony fennállásáról.

Fiatal felnőtt saját jogcímen benyújtott kérelméhez a szülők jövedelemigazolásait.

Egyéb, a támogatás megállapítását megalapozó igazolásokat.

Esetlegesen csatolandó dokumentum: meghatalmazott által történő ügyintézéskor a meghatalmazás benyújtása.

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda
Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

A döntés ellen Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Szociális Irodán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Beiskolázási segély - űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II.27.) önk.rendelete.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény.

Kaposvár Település