A Bizottság 2535/2001/EK ) rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó szabályok a vámkontingensek megnyitása tekintetében

Az Európai Unió és a  WTO-CXL jegyzék, valamint az Európai Unió bilaterális megállapodásai Svájccal, Izlanddal, a Norvég Királysággal, Új-Zélanddal, Ukrajnával, Törökországgal és  egyes tejtermékek a Közösség piacára történő kedvezményes vámtételű, de mennyiségében behatárolt, kontingentált, importjáról. A kontingensek az alábbi számok alatt futnak: a WTO-CXL jegyzék kontingensei: 09.4590-09.4596 (7 db kontinges) és a 09.4599; Svájc 09.4155;  Norvégia 09.4225; Izland 09.4225-09.4227; Új-Zéland 09.4515, 09.4514. Ukrajna 09.4600-09.4602, A kontingens évek közül a novég és  és új-zélandi minden év január 1-dec. 31.-ig tart, a WTO-CXL, a svájci és az izlandi pedig július 1-június 30.-ig.  A kontingensek két naptári féléves alidőszakra vannak osztva, melyen belül általában az éves mennyiségek fele kerül meghirdetésre/ütemezésre

Kulcsszavak: tej, tejtermék, vám kontingens , import

Azok az importőrök nyújthatnak be kérelmet, akik  rendelkeznek magyarországi székhellyel és szerepelnek a NAV adó és vámazonosítási rendszerében. Továbbá az a piaci szereplő jogosult kérelmezni, amelyik minden évben április elseje előtt előzetes jóváhagyását kéri a  következő július 1-június 30-ig tartó tejgazdasági évre eső két kontingens félév vonatkozásában. A jóváhagyását a kérelmező piaci szereplő a kérelmezést megelőző két naptári év referencia időszakában importált vagy exportált legalább 25-25 tonnát a KN nómenklatúra 4-es főcsoportjába tartozó termékekből (azaz tejtermékből).

Az előzetes jóváhagyással rendelkező ügyfélnek, mint kérelmezőnek  az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám,EORI szám és a BFKH által adott jóváhagyási szám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg  kell adni az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód) (16. rovatban), és a KN szerinti megnevezését(15. rovatban), a kereskedelmi megnevezését (14. rovatban). Ha egy kontingensen belül több KN kód is szerepel, akkor többet is meg lehet adni a 15. és 16. rovatban. Az áru származási országát (a 8. rovatban), és amennyiben a származás betartása kötelező (a svájci, izlandi, norvég és moldáv kontingensek esetében) akkor az „igen”,- amennyiben nem kötelező (a CXL jegyzék kontingensei esetében), akkor a "nem" választ kell választ kell x-szel megjelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget (több KN kód esetén, KN kódonként külön-külön is) számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét HUF-ban.(11. rovatban) . A vonatkozó uniós szabályozó rendelet számát, "2535/2001/EK 5. "cikk valamint a kérelem tárgyát képező "09.****" kontingens számot (20. rovatban)..Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött.

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Bármely feltétel sérelme esetén az biztosíték részbeni, vagy teljes visszatartására kerül sor.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

A behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követően az uniós szinten, a kérelmezés végétől számított 5 munkanapon belül lejelentett mennyiségek, valamint az adott kontingens időszakra rendelkezésre álló mennyiségek normatív elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést, megjelenése napjától,-melynek az előző határidőtől számítottan újabb 5 munkanapon belül kell megtörténnie-, kezdve kell haladéktalanul kiadni.   Ez jellemzően a kérelem benyújtásától számított 15-25. nap közé esik, függően elsősorban attól, hogy a kérelmeket a kérelmezési időszak elején, vagy végén nyújtják be. 

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

Ezekre a kontingens félévekre kétszer egy évben, június 1-10.-ig a július-decemberi alidőszak kontingens mennyiségekre illetve november 20-30-ig a január-júniusi mennyiségekre, lehet pályázni minden olyan piaci szereplőnek, amelyik a július 1. és június 30.-i közötti tejgazdasági évet közvetlenül megelőző április 1.-je előtt regisztrált/jóváhagyását kérte a tejtermék kontingensek lehetséges kérelmezői közé.

Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint arra vonatkozóan is, hogy a biztosítékot tejtermék AGRIM engedélyezés céljából felhasználhatja.  A nyilatkozaton a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül a BFKH-nak MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállalást. 

Elektronikus ügyintézés esetén: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Illetékmentes

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős ipari miniszter

Jogorvoslat:

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az ügyfél  benyújthatja a kérelmét  a BFKH ügyfélszolgálatán személyesen,vagy, postán, vagy elektronikus módon..

További fontos információk:

Az engedélyokmányt a vámkezelést követően vissza kell juttatni a BFKH-hoz, személyesen, vagy postán

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1535 Budapest BKKP Pf. 919/1 címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

Az ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: ½ 9-16 óráig

A Bizottság 2535/2001/EK (2001. december 14-i) rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (2. CÍM/ I. FEJEZET), a rendelet 5 (a,f,h,i,j,k, l) cikkben felsorolt EU megállapodások, és szerződések.

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R2535&rid=1

A Bizottság 2016/1239/EU végrehajtási rendelete (2016.05.18.) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozószabályok megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1239-20171029&qid=1526366838749&from=HU

A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.)a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1237&rid=1 

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF