Szeged - Bejelentés magánszemélyek részére az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítő, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységről

Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz benyújtott, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentés alapján folytatható.

Kulcsszavak: ingatlanközvetítő, ingatlanvagyon-értékelő, nyilvántartás, ingatlan

A szolgáltatási tevékenységet végző magánszemély.

Az üzletszerű ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékot a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjéhez, mint ingatlanvállalkozás felügyeleti hatósághoz kell bejelenteni. Tevékenységi körként az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatás mellett az üzletszerű ingatlanközvetítő szolgáltatás egy bejelentésben megjelölhető.

Bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási szankció alkalmazására kerülhet sor.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén az ügyintézési határidő 8 nap.

Bejelentés magánszemélyek részére az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítő, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéhez.

Az űrlap az alábbi felületről is letölthető:

https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugy/92

Csatolandó mellékletek:

• szakképesítést tanúsító bizonyítvány másolata,

• munkáltató vagy foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás,

• erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy nem áll az ingatlanközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•  köztartozás-mentesség igazolás:

- a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság által, és

- ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, a NAV által

30 napnál nem régebben kiállított közokirattal.

Az eljárás illetékmentes.

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Közigazgatási Csoport

Üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik a törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakképesítéssel és megfelel a törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek, továbbá az üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentette.

Szolgáltatási tevékenységet olyan természetes személy szolgáltató végezhet, aki

•         ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel (a továbbiakban: szakképesítés) rendelkezik, és

•         olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed.

A szolgáltatónak a feltételek teljesítésével összefüggésben igazolni kell

a) a szakképesítés meglétét,

b) a munkaviszony vagy foglalkoztatási jogviszony fennállását hitelt érdemlő módon,

c) a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét és − ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban − az állami adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét,

d) a büntetlen előéletet és annak tényét, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Ingatlanközvetítői tevékenység végzésére és a hozzá kapcsolódó ügyleti okiratok elkészítésére - a forgalmi értékbecslés és az ingatlanvagyon-értékelés kivételével - az ügyvéd és a kamarai jogtanácsos a jogszabályban meghatározott szakképesítés nélkül is jogosult.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

499/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

Szeged Település