Azon tevékenységek végzéséhez, létesítmények működtetéséhez, melyek környezeti zajt (a levegőnek olyan mértékű nyomásingadozása, amely a védendő környezetben észlelhető), illetve rezgést (környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű és minőségű ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő épület szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó emberre) okoznak– a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő tevékenységek köré esnek – a jegyzőtől engedélyt kell kérni.

">

ÉRD - ZAJKIBOCSÁTÁSI HÁTRALÉK MEGÁLLAPÍTÁSA

Azon tevékenységek végzéséhez, létesítmények működtetéséhez, melyek környezeti zajt (a levegőnek olyan mértékű nyomásingadozása, amely a védendő környezetben észlelhető), illetve rezgést (környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű és minőségű ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő épület szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó emberre) okoznak– a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő tevékenységek köré esnek – a jegyzőtől engedélyt kell kérni.

Kulcsszavak: ÉRD - zajkibocsátás; üzemi zaj;

Jogosultak köre:

A hatásterületén levő ingatlan tulajdonosa, jogszerű használója és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

 

Kötelezettek köre:

Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni az alábbi tevékenységek esetében:

41 épületek építése

42 egyéb építmények építése

43 speciális szaképítés

45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)

55 szálláshely szolgáltatás

56 vendéglátás

73 reklám, piackutatás

81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés

90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység

93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

 Jogszabályban meghatározott kérelem nyomtatvány kitöltése és a jegyzőnek történő benyújtása a tevékenység megkezdése előtt – lehetőleg 60 nappal.

 

A kérelmező az Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) tudja elektronikus úton benyújtani a kérelmet, illetve a jelentést.

A Portálra belépve a megfelelő „ÁGAZAT" (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek) és „ÜGYTÍPUS" (mezőgazdaság, környezetvédelem) lehetőség kiválasztását követően lehetséges a vonatkozó űrlap online kitöltése.

 A kötelezettség elmulasztása esetén zajbírságot köteles megfizetni, továbbá a tevékenység korlátozható, felfüggeszthető, vagy megtiltható.

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő: A tevékenység megkezdése előtt (lehetőleg min. 60 nappal)

Az eljárás elintézésére nyitva álló határidő: A kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap

 

A kérelmet és a jelentést letöltheti itt

Illetékmentes

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal

 Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra (vendéglátóhelyek, szórakozó helyek, gépjármű-javító műhelyek, kis- és nagy kereskedelmi üzletek stb.) vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A benyújtott kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság (Jegyző):

  1. Környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét.
  2. A rezgésterhelés okozója részére előírja a rezgésterhelési határérték teljesítésének határidejét.
  3. Ha a Jegyző olyan tények birtokába jut, amely a kibocsátási határérték megállapítását teszi szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás keretében megállapítja a kibocsátási határértéket, és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi.
  4. A Jegyző a zaj- és rezgésvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.
  5. A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A Jegyző a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.
  6. Az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles bejelenteni a Jegyzőnek a változást követő 30 napon belül.
  7. Amennyiben az üzemeltető a fenti előírásokat megsérti, a Jegyző intézkedési terv készítésére kötelezi, továbbá zajbírság szabható ki és a hatásérték túllépés mértékétől függően a tevékenység korlátozható, felfüggeszthető, vagy megtiltható.

Építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos előírások: A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani. a Határértékek betartása esetében az építkezés sem bejelentés, sem engedélyköteles tevékenyégnek nem számít.

  1. A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.
  2. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.
  3. A Jegyző a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást.

Amennyiben az építtető a fenti előírásokat megsérti, a Jegyző zajbírságot szabhat ki és a határérték túllépés mértékétől függően a tevékenység korlátozható, felfüggeszthető, vagy megtiltható.

Érd Település