SZEL - Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartókat megillető támogatások elszámolása

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartókat a központi költségvetésből megillető, az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 1. § i) pontja szerinti támogatások elszámolása

Kulcsszavak: elszámolás, támogatás, nem állami, nemzetiségi önkormányzat, egyházi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, humánszolgáltatás, fenntartó

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartók.

Az „ELEKTRONIKUSAN” gomb megnyomásával van lehetőség az igénybe vett támogatásokról szóló elszámolást a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatósághoz beküldeni, melyhez mellékelni kell az e célra rendszeresített adatlapokat.

Az elszámoló adatlapok az e célra rendszeresített, a Magyar Államkincstár által elkészített, a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott, és a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/szocialis-normativa-elszamolas) linken, a Kapcsolódó anyagok között találhatók meg.

Ha a fenntartó

a) az elszámolást határidőben nem nyújtja be,

b) a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, vagy

c) az elszámolás hibás benyújtása esetén határidőben nem tesz nyilatkozatot,

és a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján az elszámolásról nem lehet dönteni, az igazgatóság a támogatás folyósítását - a kötelezettség teljesítéséig, illetve az elszámolási kötelezettséggel érintett időszakban igénybe vett támogatásnak az Átr. 23. § (4) bekezdése alapján történő visszafizetésére kötelező határozat véglegessé válásáig - hivatalból felfüggeszti, és írásban felhívja a fenntartót, hogy kötelezettségének a felhívás közlését követő nyolc napon belül tegyen eleget.

A fenntartó az igénybe vett támogatásról a szolgáltató beszámolója és dokumentációja segítségével, a teljesített feladatmutató alapján a tárgyévet követő év január 31-éig számol el.
A megszűnt fenntartó a fenntartóváltozás időpontját, a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés időpontját, illetve a támogatásra való jogosultság más okból történő megszűnését követő tizenöt napon belül számol el.
Ha az egyéni vállalkozó fenntartó meghal, az elszámolást az örökös köteles - legkésőbb a hagyaték jogerős átadását követő tizenöt napon belül - benyújtani.
Ha eljárás indul a fenntartó jogutód nélküli megszűnése iránt, az elszámolást az eljárás megindítását követő tizenöt napon belül be kell nyújtani (Átr. 17. § (4) bekezdés).

A Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlap és mellékletei.

Az eljárás illetékmentes.

A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatósága

Fellebbezhető végzés esetén Magyar Államkincstár Központi szerve/határozat esetén az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság

A fenntartók a támogatásokkal kapcsolatos ügyeiket a 2015. évi CCXXII. törvény alapján kizárólag elektronikus úton intézhetik.

Amennyiben a fenntartó egyháznak minősül, és nem jogi képviselővel jár el, a támogatásokkal kapcsolatos ügyeit választása szerint elektronikus úton, illetve papír alapon intézheti.

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/szocialis-normativa-elszamolas 

Magyarország tárgyévi központi költségvetéséről szóló törvény;

1993. évi III. törvény;

1997. évi XXXI. törvény;

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

MÁK_ÖF