Budapest 04. ker. Bérleti jogviszony folytatása

Önkormányzati lakás esetén az, akit a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba (házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, szülője), a lakásbérleti jog folytatására jogosult, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

Kulcsszavak: jogviszony folytatás, elhunyt

Aki a bérlő halálát követően a bérleti jogviszony folytatására jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.

Kérelem benyújtásával lehet kezdeményezni az életvitelszerűen a lakásban lakott személynek

30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható.

Bérleti jogviszony folytatása

Halotti Anyakönyvi kivonat másolata.

Tartási szerződés másolata, vagy a rokonsági kapcsolatot igazoló okirat másolata.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság

A bérlő halála esetén a lakásbérleti jogot az eltartó akkor folytathatja, ha

A lakásbérleti jogot az arra jogosult személyek a következő sorrend szerint folytatják: az eltartó, a bérlő házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, továbbá a szülője. Ha több – a bérleti jogviszony folytatására – azonos sorrendben jogosult személy van, a jogviszonyt – eltérő megállapodásuk hiányában – bérlőtársként folytathatják.

A bérlő halála esetén a bérlőkijelölési joggal érintett lakás bérleti jogát a bérlőkijelölésre jogosult által meghatározott személy folytathatja.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Budapest 04. ker. Település