MISKOLC – Túlfizetések elszámolása

Ha egy adott adónem tekintetében az adózónak a fizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az adószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban: túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó, a tartozás megfizetésére kötelezett személy által megjelölt adónemre, fizetési kötelezettségre, tételes elszámolású fizetési kötelezettség esetében a konkrét fizetési kötelezettségre számolja el.

Kulcsszavak: MISKOLC – Túlfizetések elszámolása

Adózó az a személy, akinek vagy amelynek adókötelezettségét adót, költségvetési támogatást megállapító törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény vagy önkormányzati rendelet előírja.

Az adó megfizetésére kötelezett személy is gyakorolhatja a törvény szerint az adózót megillető jogokat.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Amennyiben egy adott adónem tekintetében az adózónak túlfizetése áll fenn, adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről, amelyről az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kérelmet szükséges benyújtania.

 

A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál (NAV) nem áll fenn köztartozása. Köztartozás esetén az adózó részére nem teljesíthető a visszatérítés.

 

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózót megillető adó-visszatérítést az adóhatóság kizárólag az adózó belföldi pénzforgalmi számlájára történő átutalással teljesítheti. A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózót megillető adó-visszatérítést az adóhatóság belföldi fizetési számlára történő átutalással vagy pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján teljesíti az adózónak.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az adó-visszaigénylésre, illetve az átvezetésre vonatkozó kérelmet joghatás kiváltására alkalmas módon, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével nyújthatják be. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek papír alapon is benyújthatják a kérelmet.

Az adóhatóság a kötelezettségek megszegése, mulasztása miatt a kérelmet visszautasíthatja, elutasíthatja, illetve az eljárást megszüntetheti.  

Az adó-visszatérítést az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül kell kiutalni.

 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az E-önkormányzat Portál felületéről az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése              Ágazat                       Ügytípus

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési                Adóügy           Általános adónyomtatványok

kérelem

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

A túlfizetéssel kapcsolatos eljárás az adózó számára illeték- és költségmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

(Az önkormányzati adóhatósági jogkör címzettje az önkormányzat jegyzője.)

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700, (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MISKOLCADK

KRID azonosító: 725084938

Az adóhatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az adóhatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

 

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni.

 

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

 

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha a törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

 

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

 

Az adó-visszaigénylési és az átvezetési kérelem elbírálásával kapcsolatos hatósági eljárásban az adóhatóság csak abban az esetben hoz döntést, ha az adózó kérelmét nem teljesíti.

 

Az adózónak lehetősége van az E-önkormányzat Portál elektronikus ügyintézési felületén ezen a linken adóegyenlegének on-line lekérdezésére.

Az E-önkormányzat Portálon az Önkormányzat kiválasztása után az adóegyenleg on-line lekérdezése KAÜ (ügyfélkapus) azonosítást követően végezhető el a magánszemélyek és vállalkozók vonatkozásában.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Miskolc Település