MISKOLC – Önkormányzati tulajdonban álló ingatlan törzsvagyonból történő kivonása

A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyonelemek forgalomképtelenek, hasznosításukhoz, elidegenítésükhöz szükséges azok törzsvagyonból történő előzetes kivonása, melyre meghatározott feltételek mellett, az eset összes körülményét figyelembe véve, kivételes esetben kerülhet sor. Adott ingatlan meghatározott részterületének törzsvagyonból történő kivonása is kérhető.

Kulcsszavak: MISKOLC – Önkormányzati tulajdonban álló ingatlan törzsvagyonból történő kivonása

A törzsvagyonból történő kivonás iránti eljárás lefolytatására irányuló kérelmet a cél pontos megjelölésével bármely természetes vagy jogi személy személyesen vagy képviselőjük útján eljárva terjeszthetik elő. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

A törzsvagyonból kivonás iránti eljárás lefolytatásának kezdeményezése érdekében az ügyfélnek szükséges kitöltenie a jelen ügytípusra rendszeresített formanyomtatványt. A nyomtatványon szükséges megadnia az ott rögzített információkat, különösen az ingatlan törzsvagyonból történő kivonásának a célját.

Amennyiben telekhatár változás várható (pl. a kérelmező saját ingatlanához kívánja csatolni a kérelmezett ingatlant) – a változási vázrajzokat és az ahhoz kapcsolódó területkimutatást – szükséges a kérelemmel egyidejűleg benyújtani.

A kérelmet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályának címezve kell benyújtani elektronikus úton vagy papír alapon. Az e-mail útján történő kézbesítés nem minősül elektronikus előterjesztésnek.

Valamennyi szükséges dokumentum beérkezését követően az Önkormányzat törzsvagyonból történő kivonás iránti kérelmeket megvizsgáló szakmai bizottsága megvitatja, hogy a kérelem vagyonjogi, ingatlangazdálkodási, városüzemeltetési, valamint városrendezési szempontból támogatható-e.

A szakmai bizottság álláspontjáról az ügyfél írásbeli értesítést kap. Amennyiben a szakmai bizottság a kérelmet támogathatónak ítéli és az előírt feltételek teljesítését az ügyfél vállalja, az Önkormányzat az ingatlan értékének meghatározása érdekében ingatlanforgalmi értékbecslést készített.

Ezt követően, ha az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy a szakvéleményben foglalt értéken az ingatlant továbbra is meg kívánja szerezni, a kérelem közgyűlési ülésen kerül megtárgyalásra, amely dönt az önkormányzati ingatlan üzleti vagyoni körbe történő átsorolásáról. Az ingatlan elidegenítéséről szóló döntésre az arra – értékhatár függvényében –jogosult szerv által ezt követően kerülhet sor.

Az ingatlan elidegenítéséről szóló döntés esetén az Önkormányzat ingatlanforgalmi értéken, a korábban meghatározott feltételeket tartalmazó egyedi megállapodást köt a kérelmezővel.

Az eljárás során felmerülő költségeket a kérelmező köteles viselni.

Az ügyfelet az eljárás során közreműködési kötelezettség terheli. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása. Amennyiben az ügyfél közreműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogkövetkezményekre történő felhívást tartalmazó írásbeli felszólításban meghatározott idő eredménytelen elteltét követően az eljárás megszüntetésére kerül sor.

Amennyiben az eljárás bármely szakaszán az ügyfél nem tesz eleget díj- vagy járulékfizetési kötelezettségének az eljárás megszüntetésére kerül sor.

Amennyiben az ügyfél határidőben nem tesz eleget az Önkormányzattal kötött, önálló megállapodásban vállalt kötelezettségeinek, az Önkormányzat intézkedik a követelés bírói úton történő érvényesítése érdekében.

Figyelemmel arra, hogy jelen ügytípus nem minősül hatósági ügynek, így az ügyintézés ideje az Önkormányzat leterheltségének, a szükséges információk beszerzésének (ügyfél által közlendő információk, bizottsági állásfoglalás, egyeztetés, értékbecslés beszerzése, közgyűlési döntés stb.) és egyéb tényezőknek a függvényében átlagosan 6-8 hónap.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül.

Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Önkormányzati igazgatás, Ügytípusnál Ingatlan ügyeket kérjük kiválasztani.

Amennyiben telekhatárváltozás várható, szükséges a változási vázrajzok és az ahhoz kapcsolódó területkimutatás benyújtása.

Az Önkormányzat előtti eljárás díjmentes.

 

Az eljárás során várható egyéb költségek:

 

Ingatlanonként 6 600 forint igazgatási szolgáltatási díj.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottsága

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Az Önkormányzat a törzsvagyonába tartozó ingatlan törzsvagyonból történő kivonására irányuló kérelem tárgyában hozott döntésével szemben nincs helye jogorvoslatnak. A kérelem a körülmények érdemi változása esetén ismételten előterjeszthető.

Az Önkormányzat működésének törvényességi felügyeletét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal látja el.

Az Önkormányzat kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyonelemek körébe különösen közterületi (pl. kivett közterület, kivett közút, stb. megnevezésű) ingatlanok tartoznak. Amennyiben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) sz. rendelete az érintett ingatlant meghatározott közfunkció ellátására sorolja be (pl. közlekedési célú közterület, közpark stb.), a támogathatóság érdekében szükséges előzetesen a városrendezési terv módosításának kérelmezése Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészeti Kabineténél. A törzsvagyonból kivonás iránti eljárásra csak a városrendezési terv módosítását követően kerülhet sor.

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ)

Miskolc Település