Eplény-HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ TÁMOGATÁS

A hulladékszállítási közszolgáltatási díj támogatás a hulladékszállítási közszolgáltatási díj fizetésével járó költségek csökkentésére nyújtott rendszeres települési támogatás.

Kulcsszavak: hulladék, szemét

Eplény község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő személy, akinek háztartásában:

(1) a)  kizárólag – már a tárgyév január 1-jén – 65. életévét betöltött személy él, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át, egyedül élő esetében a 900%-át, vagy

b)  a jövedelem kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásból, házastársi pótlékból, korhatár előtti ellátásból, rehabilitációs ellátásból, rokkantsági ellátásból vagy rokkantsági járadékból származik, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetében az 500%-át, vagy

c)   a jövedelem kizárólag a b) pont szerinti ellátásból származik, és 25. év alatti, köznevelési intézmény nappali tagozatos tanulójának, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójának eltartásáról gondoskodik, feltéve, hogy a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában a háztartásban élőnek kell tekinteni a c) pontban meghatározott tanulói, hallgatói jogviszonyban álló személyt akkor is, ha szorgalmi időszakban a háztartáson kívül tartózkodik.

A támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

https://veszprem.hu/uegyintezes-uegyfelfogadas

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelmet minden év január 31-ig lehet benyújtani.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány/ e-papír.

Hulladékszállítási közszolgáltatási díj támogatás megállapítása iránti kérelem

Igazolás a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

Amennyiben a háztartásban a jövedelem kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásból, házastársi pótlékból, korhatár előtti ellátásból, rehabilitációs ellátásból, rokkantsági ellátásból vagy rokkantsági járadékból származik, úgy a 25 év alatti, köznevelési intézmény nappali tagozatos hallgatójától a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást, valamint nyilatkozatot arról, hogy a tanuló, vagy hallgató eltartásáról a háztartásban gondoskodnak.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

A döntés ellen Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közléstől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A támogatás összege megegyezik a 60 l-es gyűjtőedényért fizetendő közszolgáltatási díj

a) 50%-ával:

aa)   az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a háztartás minden tagja a 75. életévét még nem töltötte be, (az a személy, akinek a háztartásában kizárólag – már a tárgyév január 1-jén – 65. életévét betöltött személy él, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át, egyedül élő esetében a 900%-át, vagy)  továbbá

ab)   az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti esetben, ((b)         az a személy, akinek a háztartásában a jövedelem kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásból, házastársi pótlékból, korhatár előtti ellátásból, rehabilitációs ellátásból, rokkantsági ellátásból vagy rokkantsági járadékból származik, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetében az 500%-át, vagyc)       az a személy, akinek a háztartásában a jövedelem kizárólag a b) pont szerinti ellátásból származik, és 25. év alatti, köznevelési intézmény nappali tagozatos tanulójának, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójának eltartásáról gondoskodik, feltéve, hogy a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át)

b)    100%-ával:

ba)   az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a háztartás minden tagja a 75. életévét a tárgyév január 1-jén már betöltötte (az a személy, akinek a háztartásában kizárólag – már a tárgyév január 1-jén – 65. életévét betöltött személy él, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át, egyedül élő esetében a 900%-át),

bb)  az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 350%-át (az a személy, akinek a háztartásában a jövedelem kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásból, házastársi pótlékból, korhatár előtti ellátásból, rehabilitációs ellátásból, rokkantsági ellátásból vagy rokkantsági járadékból származik, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetében az 500%-át),

bc)   az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (az a személy, akinek a háztartásában a jövedelem kizárólag a b) pont szerinti ellátásból származik, és 25. év alatti, köznevelési intézmény nappali tagozatos tanulójának, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójának eltartásáról gondoskodik, feltéve, hogy a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át).

A támogatást egy naptári évre kell megállapítani.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 Ft.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Eplény Település