Kérelem a szokásos piaci ár megállapítására vagy előzetes konzultációra, illetve beadvány folyamatban lévő, szokásos piaci ár megállapítása iránti eljáráshoz_ PM-APIAC

A Pénzügyminisztérium kérelemre határozatban állapítja meg a kapcsolt vállalkozások közötti jövőbeni ügyletben érvényesíthető szokásos piaci ár meghatározásakor alkalmazandó módszert, a megállapítás alapjául szolgáló tényeket, körülményeket, valamint ha meghatározható, a szokásos piaci árat, ártartományt. Az adózó a kérelem benyújtását megelőzően elektronikusan előzetes konzultációt kezdeményezhet. Az ezek iránti kérelem és a folyamatban lévő eljárásokban a beadványok a jelen űrlapon terjeszthetők elő.

Kulcsszavak: kapcsolt vállalkozás, szokásos piaci ár, transzferár, APA, BAPA, előzetes konzultáció

E nyomtatványt a társasági adóalanyok nyújthatják be.

Szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás (transzferár-nyilvántartás) készítésére nem kötelezett adózók – kivéve azt az adózót, amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással – a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelmet nem terjeszthetnek elő.

Nyilvántartást köteles készíteni a gazdasági társaság, egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó, kivéve,

 1. ha az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak minősül,
 2. ha az adózó közhasznú non-profit gazdasági társaság, vagy
 3. ha az adózóban az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással (ez utóbbi kivétel alól tesz kivételt az Art. azzal, hogy esetükben lehetővé teszi a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárás kezdeményezését).

E nyomtatványt kizárólag itt, a www.magyarorszag.hu oldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) elektronikusan lehet benyújtani a Pénzügyminisztériumhoz.

A korábbi szokásos piaci árat megállapító határozat hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet a határozat hatályának lejárta előtt legalább hat hónappal kell beadni. A folyamatban lévő eljárásban a beadványokat az erre felhívó végzésben megjelölt határidőben kell benyújtani. Más határidő nem vonatkozik a benyújtásra, de a határozat hatálya függ a kérelem beadásának időpontjától is.

A szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárás díja annyiszor kettőmillió forint, ahány oldalú eljárást kezdeményeztek. A díj fizetésére részletfizetés vagy fizetési halasztás nem engedélyezhető.

Meghosszabbítás és módosítás iránti eljárás esetén a díj összege az eredeti eljárásban lerótt díj 50%-a. A kérelem elutasítása, illetve visszavonása esetén a díj összegének nyolcvanöt százalékát vissza kell téríteni.

Az előzetes konzultáció díjának mértéke konzultációnként ötszázezer forint.

A díjat az eljárás megindítása előtt kell megfizetni.

A kérelem, valamint az előzetes konzultáció díját a PM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell befizetni.

Pénzügyminisztérium (PM)

A Pénzügyminisztérium döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de közigazgatási per kezdeményezhető.

 1. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. törvény);
 2. a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet
 3. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.);
 4. az adóigazgatási rendtartástól szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.);
 5. az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. Korm. rendelet (Adóig. vhr.);
 6. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény;
 7. az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.);
 8. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény;
 9. a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 1893/2006/EK rendelet.

PM-MMF