Nagykanizsa - Pályázat önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére költség alapon

Azok számára biztosíthat önkormányzati bérlakásban történő elhelyezést, akik a szociális rászorultság feltételeinek nem felelnek meg, azonban önerőből saját ingatlant vásárolni nem tudnak.

Kulcsszavak: pályázat önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére költség alapon

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok, bevándoroltak és letelepedettek, valamint a magyar hatóság által menekültként elismert személyek.

A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, elektronikus, postai úton, papír alapon vagy személyesen a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztálya Humánigazgatási Csoportjának Ügyfélszolgálatán (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A pályázati nyomtatványt a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztálya Humánigazgatási Csoportjának Ügyfélszolgálatán lehet beszerezni, vagy letölthető a https://www.nagykanizsa.hu  oldalról.

Elektronikus úton E- papír használatával: A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt az E-papír szolgáltatással, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

 Benyújtási és elbírálási határidő az aktuális pályázati kiírás szerint.

Kitöltött kérelem nyomtatvány/e-papír.

Az eljárás költség-és illetékmentes.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 100/2011. (XII.23.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 3. 1. 5. pontjában foglaltak alapján

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

A költség alapon meghirdetett lakásokat csak nyílt pályázat útján lehet bérbe adni.

A pályázaton költség alapon az vehet részt, aki a rendeletben meghatározott szociális rászorultság feltételeinek nem felel meg ( a kérelem benyújtását megelőző hónapban - az egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetén a 350%-át és a kérelmező, valamint a vele együtt élő vagy költöző személyek vagyonának külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  nyolcvanszorosát meghaladja). A bentlakás időtartama alatt vállalja a költségelvű lakbér, valamint az adott lakás lakbére kétszeresének megfelelő összegű óvadék megfizetését, továbbá sem a pályázó, sem a vele együtt költöző hasznosítható ingatlantulajdonnal nem rendelkezik.

A pályázatot kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül lehet benyújtani.

Költség alapon megpályáztatott lakások bérlőjének kijelöléséről a hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.

A pályázat benyújtása szempontjából korábbi önkormányzati bérlakása bérleti jogának megszűnésével kapcsolatos tényezők kizáró okot jelenthetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2019. (IX.02.)  önkormányzati bérlakásokról szóló  rendeletében szabályozottak szerint.

https://nagykanizsa.hu/letoltesek/2022-05/244_376_palyazat_onkormanyzati_berlakas_berleti_joganak_elnyeresere_koltseg_alapon.doc

https://nagykanizsa.hu/letoltesek/2021-09/196_2_az_onkormanyzati_berlakasokrol_19-2019._-ix._02.-.doc

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Nagykanizsa Település