ZALAEGERSZEG- ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A 2021. évtől kezdődő gépjárműadó kötelezettségekről a NAV szolgálhat felvilágosítással.

A gépjárműadó mentességre, kedvezményre, szüneteltetésre vonatkozó bejelentéseket a NAV-hoz kell benyújtani.

Kulcsszavak: ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adó alanya az a személy, amely a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.

Az év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után az adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Ezen gépjárművek után az adókötelezettség a forgalomba helyezést követő hó első napjától áll fenn.

Az adóalany halálát, illetve cégeknél a megszűnést követő év első napjától – akkor, ha a hatósági nyilvántartásban még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként – azt kell az adó alanyának tekinteni, aki a haláleset vagy megszűnés napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó tulajdonosként szerepel. Ha nincs ilyen, akkor azt, akit az adóalany halála, illetve megszűnése után elsőként tulajdonosként bejegyeztek.

Ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű után az adó alanya az, akinek a nevére a rendszámtáblát a hatóság kiadta.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Adóhatósága jár el.

 

A 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettséget Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának  11749008-15432704-08970000 Gépjárműadó beszedési számla javára kell teljesíteni.

Főszabály szerint az adóztatás hivatalból történik, az adót az adóhatóság a közúti közlekedési nyilvántartási szerv adatszolgáltatása alapján kivetéssel állapítja meg.

Adatbejelentést csak az adókötelezettség szünetelése és adómentesség megállapítása érdekében kell benyújtani.

Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a korábbi tulajdonos az adó alanya.

Az ügyintézési határidő a kérelem az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Ügyfélre irányadó határidők: A tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a közlekedési igazgatási hatóságnak (Kormányablak)!

Adatbejelentést csak az adókötelezettség szünetelése és adómentesség megállapítása érdekében kell benyújtani.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Adatbejelentés a gépjárműadóról), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "gépjárműadó" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Az adót évi két egyenlő részletben kell megfizetni 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A 2021. január 01. napját megelőzően keletkezett gépjárműadó hátralékot a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11749008-15432704-08970000 számú gépjárműadó beszedési számlára kell megfizetni.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalhoz 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címzett, de Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint.

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Illeték Beszedési Számla javára (11749008-15432704-03470000) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

Nem kell gépjárműadót fizetni a mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, a lassú járművek pótkocsija, munkagépek, „méhesházas” gépjárművek, CD, CK, DT, OT és a Z betűjellel ellátott gépjárművek, az EU tagállamaiban nyilvántartott tehergépjárművek után.

A törvény hatálya nem terjed ki a négykerekű segédmotoros kerékpárokra sem, így adófizetési kötelezettség sem keletkezik ezen gépjárművek után.

 

Adómentesség

Mentes az adó alól:

Zalaegerszeg Település