Budafok-Tétény XXII. ker. - KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a kérelem benyújtásától kezdődően egy évre kell megállapítani, melynek alapján a családot/ kérelmezőt (a jogszabályban meghatározott tankönyv és gyermekétkeztetési kedvezményeken kívül) gyermekenként tárgyév augusztus és november hónapjában 6000,- – 6000,- Ft. összegben, a hátrányos, halmozottan hátrányok esetében 6500-6500.-Ft pénzbeli ellátás formájában támogatás illeti meg. 

Kulcsszavak: KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

A Budafok- Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata azon kérelmező esetében állapíthatja meg az ellátást, aki Budapest XXII. kerületében érvényes lakóhellyel, vagy ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint életvitelszerűen ezen tartózkodási helyen él.

Az E-Önkormányzat portálon kikeresni a Szociális nyomtatványok közt a "KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ" név alatti űrlapot és kitöltve beküldeni a  Szociális Ellátási Csoport részére.

1. változás-bejelentési kötelezettség:

Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az önkormányzatot.

Ha a bejelentési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az ellátás igénybevételét a bejelentésre nyitva álló határidő első napjától kezdődően rosszhiszeműnek kell tekinteni.

2. Megtérítési kötelezettség:

Ha a kérelmező a törvényi feltételek hiányában vagy a törvény megsértésével jutott az ellátáshoz, akkor azt meg kell szüntetni, és az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

A megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni! Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel.

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül rendelhetik el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.

A fenti élethelyzetben méltányossági alapon csökkentés, elengedés vagy részletfizetés lehetséges.

Ügyfélre vonatkozó határidők:

Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az önkormányzatot.

Jogorvoslati határidő a közléstől számított 15 naptári nap

A kérelemhez mellékelni kell

További esetlegesen csatolandó dokumentumok a családi pótlék, a nyugdíjfolyósító szerv által küldött értesítés a tárgyévi nyugdíj összegéről (amennyiben az ügyfél rendelkezésére áll), gyermektartásdíj, egyéb jövedelem stb. összegét tartalmazó hivatalos irat másolata is.

A hatóság ügyintézői az eljáráshoz szükséges csatolandó dokumentumokról, igazolásokról másolatot készítenek.

Az eljárás illetékmentes

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával egyidejűleg, vagy külön kérelemre állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára.

A kérelemhez mellékelni kell

A hatóság ügyintézői az eljáráshoz szükséges csatolandó dokumentumokról másolatot készítenek.

https://budafokteteny.hu/uploads/files/1621326472.doc

Budapest 22. ker. Település