ZALAEGERSZEG - BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS

Akit birtokától megfosztanak, vagy a birtoklásában jogalap nélkül háborítják, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Kulcsszavak: BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS

A kérelmet annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. Ügyfél a tényleges birtokos lehet.

Az eljárás kifejezetten birtokvédelemre irányuló kérelemre indul. 

Az eljárás során az ügyintéző az eljárás megindulásától számított 3 napon belül megküldi a birtokvédelmi kérelmet az ellenérdekű félnek nyilatkozattétel céljából.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti.

Az eljárás keretében rendszerint helyszíni szemle kerül kitűzésre.

A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta. Ennek hiányában a jegyző a kérelmet határozattal elutasítja.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

Ügyintézési határidő: 15 nap, amely határidő a kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az eljárási határidőbe nem számít bele a jegyzői megkeresés postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam, illetve az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

A kérelem (az https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas  portálon "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválasztása után az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" ágazat és a "Birtokvédelem" ügytípus választását követően on-line kitölthető űrlap) és a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok. 

Az eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv, az ügyet intéző osztály

A hatáskör címzettje a címzetes főjegyző.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/311-474

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő

ügyfélfogadás nincs

Kedd

13.00-16.30

Szerda

08.00 - 12.00 és 13.00-16.30 

Csütörtök

08.00 - 12.00 

Péntek

ügyfélfogadás nincs

 

A kérelmet elektronikus úton, postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani:

- elektronikus úton: az űrlapbenyújtás – támogatási szolgáltatás igénybevételével közzétett űrlap  ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas portálon "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválasztása után az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" ágazat és a "Birtokvédelem" ügytípus)

- postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály

                            8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

- személyesen: ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  fszt. 2. iroda, ügyfélfogadási időben 

Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, az ügyfél jogi képviselője a bejelentést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

 

Amennyiben a birtoksértés kezdete óta már több mint egy év eltelt, kizárólag a bírósághoz, egy éven belül  kérelmével a jegyzőhöz vagy a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz is fordulhat. 

A jegyző előtt folyó birtokvédelmi eljárás során a birtokos és a birtokháborító között áll fenn a birtokvita. A bizonyítás kérelemre történik, a jegyző a birtokháborítás időpontjában fennálló tényleges birtoklási helyzet alapján dönt. Az eljárás csak konkrétan (névvel, címmel) megnevezett természetes személy vagy jogi személy ellen indítható.

A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet a kérelmezőnek olyan pontossággal kell megjelölnie (mit kér a jegyzőtől, mit tegyen vagy ne tegyen a birtokháborító, milyen módon kívánja megszüntettetni a birtoksértő állapotot, milyen magatartástól kívánja eltiltani a jövőre nézve a birtokháborítót), hogy az arra alapított érdemi határozat az ellenérdekű fél önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtható legyen.

Az eljárás az érintett által személyesen kezdeményezhető, illetve helyette és nevében szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja is eljárhat.

Felhívom a figyelmét, hogy:  

„ A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás tisztázáshoz elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez hozzájárulást adott. (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – Ákr. 27. § (1) bekezdése). Ahol az Ákr. ügyfelet említ, azon a birtokvédelmi eljárásban részt vevő feleket kell érteni. 

Kérelem nyomtatvány: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas portálon "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválasztása után az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" ágazat és a "Birtokvédelem" ügytípus választását követően on-line kitölthető űrlap.

- a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (5:5.-5:8.§-ok)

- a 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

- a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (kizárólag a birtokvédelmi eljárás során történő adatkezelésre, és a birtokvédelmi határozatban foglalt kötelezettség végrehajtására irányuló eljárásban)

Zalaegerszeg Település