Budafok-Tétény XXII. ker. - ADATBEJELENTÉS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

Kommunálisadó-kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakás tulajdonjogával, vagy vagyoni értékű jogával, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Kulcsszavak: ADATBEJELENTÉS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

Az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője. A kommunális adó mértékét, az igénybe vehető adókedvezményeket és adómentességeket részben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, részben pedig Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Az E-Önkormányzat portálon kikeresni az Általános adónyomtatványok közt a "ADATBEJELENTÉS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL" név alatti űrlapot és kitöltve beküldeni az adóhatóság részére.

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adózónak a magánszemélyek kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (vásárlás, eladás, használatbavétel, stb.)  követő tizenöt napon belül, de legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig kell az adatbejelentését teljesítenie.

 Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Kérelem a jelölt elérési útvonalon.

Ingatlanonként 30.000,-Ft

Az adózó magánszemély kommunális adóját évi két egyenlő részletben, az adóév március 15., valamint szeptember 15. napjáig köteles megfizetni a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata 11784009-15522001-02820000 számú Magánszemély Kommunális adója beszedési számla javára.

 

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

2020. január 1-től a magánszemély adóalanyok széles köre mentesül a kommunális adó megfizetése alól.

Az önkormányzati lakás valamennyi bérlője mentes az adófizetési kötelezettség alól.

A magánszemély tulajdonos vagy vagyoni értékű jog jogosítottja (pl. haszonélvező) – továbbiakban együtt: tulajdonos - 2020. január 1-től mentes az adófizetési kötelezettség alól, ha 

https://budafokteteny.hu/uploads/files/1633595154.pdf

1990. évi C. törvény a helyi adókról https://njt.hu/jogszabaly/1990-100-00-00   

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény  az adóigazgatási rendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet  az adóigazgatási eljárás részletszabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/532029

 

Budapest 22. ker. Település