Veszprém - A társasház szerveinek törvényességi felügyelete

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. 

A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,

b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és

c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Kulcsszavak: Társasházak törvényességi felügyelete

Bejelentéssel

a) a társasházi tulajdonostárs, valamint

b) a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet.

 

A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat.

A bejelentésben meg kell jelölni annak tárgyát, ismertetni kell az eljárásra okot adó körülményt.

A bejelentést írásban kell megtenni. A bejelentés benyújtására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy személyesen van lehetőség.

A törvényességi felügyeleti eljárás megindítására a társasház címe szerint illetékes jegyző jogosult.

A jegyző az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül indíthatja meg.

A bejelentéshez mellékelni kell

  1. társasházi tulajdonostárs esetén legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot,
  2. közös képviselő vagy intézőbizottság elnöke esetén a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonatot,

 

Ha a bejelentés során a társasházi tulajdonostárs meghatalmazottja jár el, úgy mellékelni kell a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazást is.

Az eljárás megindítása díj- vagy illetékfizetési kötelezettséget nem von maga után.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Önkormányzati Iroda,

dr. Kolodics Sára Luca jogi referens

8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Tel.: 88/549-275

A jegyző a társasház működésével összefüggésben történt bejelentés esetén a bejelentést megvizsgálja.

Ha a bejelentés alapján az eljárásra okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető, a jegyző az eljárást megindítja.

 

Ha a jegyző nem indít eljárást, a bejelentőt - a bejelentésében foglalt erre irányuló kérelme esetén - az írásbeli bejelentés kézhezvételétől, vagy a szóbeli bejelentés napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az eljárás elmaradásának indokairól.

 

Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.

 

A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt.

 

A jegyző az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a társasház törvényes működését sértő körülmény nem, vagy már nem áll fenn.

 

Ha a jegyző az eljárás alapján megállapítja, hogy a társasház működése törvénysértő, írásbeli felhívást bocsát ki.

A jegyző a felhívást hivatalos iratként postai úton, személyesen átadott iratként, elektronikusan vagy saját kézbesítője útján közli a közös képviselővel.

 

A jegyző az eljárást megszünteti, ha megállapítja, hogy a társasház

a) a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy

b) törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn.

 

Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

https://njt.hu/jogszabaly/2003-133-00-00

https://njt.hu/jogszabaly/2015-155-20-22

https://njt.hu/jogszabaly/2013-5-00-00

Veszprém Település