Szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakítása iránti kérelem

Fontos okból – így különösen az elítélt személyi vagy családi körülményei, egészségi állapota miatt – a szabadságvesztés végrehajtása hivatalból vagy kérelemre félbeszakítható, erről

- egy naptári évben harminc napig terjedő időtartamra a parancsnok,

-  egy naptári évben harmincegy naptól kilencven napig terjedő időtartamra az országos parancsnok,

-  hosszabb időre a belügyminiszter

dönt.

Esetkörei:

Kulcsszavak: félbeszakítás, büntetés-végrehajtás, szabálysértés, büntetés, bíróság, büntetés, intézkedés

Szabálysértési eljárás alá vont személy, illetve az elítélt a szabadságvesztés végrehajtása alatt. 

Nem engedélyezhető a szabadságvesztés félbeszakítása, ha a bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztést kimondó ítéletben a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta.

A szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakítása iránti kérelmet az elítéltet fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet parancsnokához kell benyújtani.

A félbeszakítás tartama évente a 30 napot nem haladhatja meg, amelynek tartama a közérdekű munka tartamába nem számít be. 

A szabálysértési elzárás elengedése vagy mérséklése iránti kérelem esetén legfeljebb a köztársasági elnök döntéséig a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter is elhalaszthatja, illetve félbeszakíthatja a szabálysértési elzárás végrehajtását.

Az eljárás illetékmentes.

Fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet. Ha az engedélyezés a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának hatáskörét meghaladja, a kérelmet véleményével együtt az országos parancsnokhoz vagy a miniszterhez terjeszti fel.

A félbeszakítás tárgyában hozott határozat ellen panasznak nincs helye.

A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában annak a személynek az adatait kell nyilvántartani, akit a szabálysértési hatóság vagy a bíróság szabálysértés elkövetése miatt jogerősen elmarasztalt, vagy akivel szemben helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy – a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság kivételével – helyszíni bírságot szabott ki.

Annak közlése végett, hogy az elítélt az összbüntetési ítélet alapjául szolgáló szabadságvesztés büntetésekből mennyi időt töltött ki, a bíróság megkeresi a büntetés-végrehajtási intézetet, és ha a kapott tájékoztatás alapján indokolt, az alapítéletek szerinti szabadságvesztések végrehajtását félbeszakítja. Az összbüntetési ítéletnek az összbüntetésbe foglalt szabadságvesztések végrehajtásának félbeszakításáról szóló rendelkezése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

NISZ ZRT.