CSURGÓ-ADÁS-VÉTELI VAGY HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS HIRDETMÉNYI KÖZZÉTÉTEL

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya eladása, illetve haszonbérbe adása esetén a törvényen, vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog, továbbá a törvényen alapuló előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi, illetve a haszonbérleti szerződést a jogosultakkal hirdetményi úton kell közölni kivéve, ha az adás-vételi szerződés szerinti vevő az állam, mint első helyen álló elővásárlásra jogosult.

Kulcsszavak: hirdetmény kifüggesztés

Tulajdonos(ok), szerződés szerinti haszonbérbe adó(k) vagy az általa meghatalmazott természetes személy/jogi képviselő.

(Az elővásárlásra jogosultaknak, amennyiben a közzétételi határidőn belül élni kívánnak a jogukkal, elfogadó jognyilatkozatot kell benyújtaniuk. Az elővásárlónak személyesen kell benyújtania a nyilatkozatát, meghatalmazott nem képviselheti.)

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 2022. január 1-től hatályos rendelkezései értelmében:

a föld eladása esetén az adásvételi szerződést a tulajdonosnak a felek aláírásától számított 8 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv részére (Kormányhivatal) kell megküldeni jóváhagyás céljából.  

Ha az adásvételi szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, az adásvételi szerződést a tulajdonosnak a felek aláírásától számított 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell megküldeni. A jegyző hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.

 

A föld haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadónak a felek aláírásától számított 8 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv részére meg kell küldeni jóváhagyás céljából.

 Amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv az adásvételi/haszonbérleti szerződést jóváhagyja, hivatalból elrendeli a szerződés közzétételét és az adásvételi szerződést megküldi a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének közzététel céljából.

Ha a haszonbérleti szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, a haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadónak a felek aláírásától számított 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell megküldeni. A jegyző - az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - hirdetményi úton közli a haszonbérleti szerződést az e törvényen, valamint más törvényen vagy a megállapodáson alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival.

Ha a közzétételi kérelmet nem nyújtják be, a szerződés nem alkalmas arra, hogy a vevő tulajdonjogát vagy a földhasználati jogot be lehessen jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, ugyanis a bejegyzés feltétele a jegyző általi hirdetményi közzététel (ezt a szerződés anonimizált példányán a közzétételi záradék igazolja), illetve a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyó határozata.

A jegyző a benyújtott kérelem alapján 15 napon belül intézkedik a kifüggesztésről.

Az adás-vételi szerződés kifüggesztésének időtartama 60 nap.                              

A haszonbérleti szerződés kifüggesztésének időtartama 15 nap.

A hirdetmény levételét követő 8 napon belül a jegyző valamennyi iratot továbbküldi az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervnek és erről a kérelmezőt értesíti.

adás-vételi szerződés esetén:

A közzétételi kérelmet a földhivatal honlapján - www.foldhivatal.hu – közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A jegyzőhöz 4 eredeti példány szerződést kell benyújtani, melyből 1 példánynak biztonsági papíralapú okmányon kell készülnie. Az adás- vételi szerződéshez csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.

haszonbérleti szerződés esetén

 A közzétételi kérelmet a földhivatal honlapján - www.foldhivatal.hu – közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Három eredeti példányban csatolni kell a haszonbérleti szerződéseket, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat.

A kérelem elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges.

Űrlap megnevezése: Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem

Az eljárás illetékmentes

mezőgazdasági igazgatási szerv (jóváhagyás).  

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (kifüggesztés).

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Csurgói  Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda

Az szerződések hirdetményi úton történő közlése az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő kormányzati honlapon (a továbbiakban: kormányzati portál) történő közzététellel valósul meg azzal, hogy a szerződésben felismerhetetlenné kell tenni az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot. A szerződés tájékoztató jelleggel a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtábláján is kifüggeszthető az elektronikus közzététellel megegyező időtartamra.

Az elővásárlásra jogosult a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át.

Csurgó Település