Nagykanizsa - Birtokvédelmi kérelem

Birtokháborítás esetei:

  1. Birtokos megfosztása a dologtól úgy, hogy a birtokháborító a dolog felett a hatalmat magának megszerzi
  2. Birtoklásban való zavarás, amely nem vonja el a dolog feletti hatalmat a birtokostól, de megakadályozza abban, hogy e hatalmat zavartalanul gyakorolja

A birtokháborítástól számított egy éven belül kezdeményezhető a jegyzői birtokvédelem, amely a birtoklás tényén alapul, ebben az esetben a birtokosnak csak azt kell bizonyítania, hogy birtokban volt és a birtokot tőle jogellenesen elvonták, illetve birtoklását zavarták.

Kulcsszavak: birtokvédelem birtokvédelmi kérelem

Az eljárásban résztvevő személyek:

Természetes vagy jogi személy. Birtokvédelmet kérő: Kérelmező, akivel szemben a birtokvédelmet kérik: Ellenérdekű fél.

A fél helyett törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott cselekvőképes személy, továbbá a fél és képviselője együtt is eljárhat.

A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban, elektronikusan vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni. 

A kérelem tartalmazza:

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.

A kérelem természetes személy ügyfél részéről benyújtható személyesen is. A jogszabály alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek kérelmüket elektronikus űrlapon az E-Önkormányzati Portálon keresztül nyújthatják be az ASP-IGAZ-BIRT-2018 számú "Birtokvédelmi kérelem" című nyomtatvány megküldésével.

Az eljárási határidő a benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt napon belül folytatja le.

A birtokvédelmi eljárást a jegyző harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé. A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárási határidő megkezdődésétől számított három napon belül nyilatkozattétel céljából saját
kézbesítője útján vagy személyesen átadott iratként kézbesíti, illetve elektronikusan vagy postai úton hivatalos iratként megküldi az ellenérdekű félnek.

Az eljárási határidőbe nem számít bele:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Birtokvédelmi kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "birtokvédelem" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője

A jegyző határozatával szemben közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, ellenben az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az illetékes járásbíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

A birtokvédelmi határozatban foglaltak végrehajtását a jegyző foganatosítja. A végrehajtási eljárásban a másodfokú és felügyeleti szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal.

Nagykanizsa Település