SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Anyakönyv -Házassági szándék bejelentése és házasságkötés

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő férfi és nő az anyakönyvvezető és a tanúk előtt személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt.

Kulcsszavak: házasság, házasságkötés, Szombathely

Házasuló felek.

A házasságkötési szándékot az anyakönyvvezetőnél együttesen, személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
A házasságkötési szándékot a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél lehet bejelenteni.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló vagy - ha a házasulók egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel - az egyikük a házassági szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a házasságkötés tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja.

Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra. A jegyző e határidő alól – indokolt esetben – felmentést adhat.

A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasságot a bejelentés után nyomban meg lehet kötni.

Ha a házasságkötés létesítésére irányuló szándék bejelentését megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, az eljárást meg kell ismételni.

A külső helyszínen történő házasságkötésről 5 napon belül, a várakozási idő alóli felmentésről legfeljebb 8 napon belül dönt a jegyző.

Az anyakönyvvezetőnek bejelentett szándékról jegyzőkönyv kerül felvételre.
Szükséges bemutatni:

Jegyzőkönyv melléklete nyilatkozat az egyik fél közeli halállal fenyegető állapotáról, felmentési kérelem a 30 napos várakozási idő alól. A külföldi okiratokat hitelesítve és hiteles magyar fordítással (OFFI) ellátva kell bemutatni.

Az eljárás illetékmentes.
(Kivéve: a házasságkötés alkalmával az igénybe vett szolgáltatásokért, az esemény külső helyszínen történő megtartásáért díjat kell fizetni)

Szombathely Megyei Jogú Város Anyakönyvvezetője.

Felettes szerv: anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: Vas Megyei Kormányhivatal.
Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható.

Esküvői naptár.

A házasság az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint külső helyszínen is megköthető.

A házastársak névviselésére vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  4:27. §-a szabályozza.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról.
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól.
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról.
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról.
2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról.
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról.
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

Szombathely Település