Értesítési cím bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes tiltás visszavonása

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk, hogy 2021. július 1. napjától nincsen lehetőség az értesítési cím bejelentésére, a címjogosult és a postafiók bérlőjének a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását tiltó nyilatkozatának, valamint a címjogosult értesítési cím bejelentéséről szóló értesítés kérésével összefüggő nyilatkozatának megtételére.
2021. július 1. napjával a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő érvényes értesítési címek, nyilatkozatok hivatalból érvénytelenítésre kerülnek.

Kulcsszavak: Értesítési cím bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes tiltás visszavonása, értesítési cím bejelentése, előzetes tiltás, tiltás visszavonása, cím tiltása, cím tiltásának visszavonása

A címjogosult és a postafiók bérlője elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani, illetve az előzetes nyilatkozatát vissza is vonhatja.


Bármely természetes személy igényelheti elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján a nyilvántartásban szereplő címének értesítési címként történő bejelentésének tiltását vagy a tiltás visszavonását.

Az elektronikus ügyintézést a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

szükséges rendelkeznie.

A nyilatkozatát elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is megteheti. A kérelmet kizárólag saját nevében és saját regisztrációján keresztül azon értesítési cím tekintetében terjesztheti elő, amely esetén a nyilatkozattételi jogosultsága fennáll.

 

Amennyiben a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az ügyintézési idő 8 nap, ennek hiányában 60 nap. A határidő számításának kezdőnapja a kérelem beérkezését követő nap.

Az értesítési cím bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes tiltás visszavonása iránti eljárás illeték- és díjmentes.

járási hivatal

A járási hivatal döntése ellen a fővárosi- és megyei kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

EKTFO