Eplény-ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

Iskolakezdési támogatás állapítható meg annak a fiatalnak, aki nappali tagozaton tanulmányokat folytat.

Kulcsszavak: iskola, iskolakezdési segély, támogatás

Eplény község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező fiatal, aki

A támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

https://veszprem.hu/uegyintezes-uegyfelfogadas

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelmet minden év szeptember 30. napjáig kell benyújtani.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány /e-papír.

Kérelem iskolakezdési támogatáshoz

A tárgyévi tanévre vonatkozó tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolást.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

A döntés ellen Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közléstől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A feltételeknek megfelelő tanulót és hallgatót tanévenként egyszer illeti meg iskolakezdési támogatás.

A támogatás összege:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete az iskolakezdési támogatás megállapításáról

Eplény Település