Hódmezővásárhely - Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem

 Az önkormányzat a települési támogatás biztosításával elsősorban a családok, az időskorúak szociális biztonságának megőrzéséhez, a lakhatáshoz, valamint az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások viseléséhez, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetek kezeléséhez nyújt segítséget.

Kulcsszavak: rendkívüli települési támogatás

A rendelet hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő, és ott bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási címmel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint  a külön jogszabályokban meghatározott személyekre.

A települési támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani.

A kérelem benyújtásakor szükséges okmányok:

- a kérelmező személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele, vezetői engedélye), lakcímnyilvántartó- kártyája és TAJ- kártyája,

- amennyiben valaki akadályoztatása esetén ügyét személyesen intézni nem tudja, meghatalmazás, illetve gondnok kirendelő határozat és a meghatalmazó, valamint a meghatalmazott személyi azonosításra alkalmas dokumentumai.

A kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint:

- a kérelmező és a vele közös háztartásban lakók havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, (vállalkozók, őstermelők esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, illetve a tárgyévről szóló nyilatkozatot),

- álláskereső esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolását,

-   CSED, GYED, GYES, GYET, családi pótlék összegéről szóló hatósági bizonyítványt,

- Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által biztosított ellátások (nyugdíj, árvasági járadék stb.) esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott, az ellátás összegéről szóló éves igazolást, és a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét vagy folyószámla-kivonatról másolatot.

-16 év feletti nappali tagozatos tanuló esetében iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást,

- gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a válásról, gyermekelhelyezésről szóló, bírósági végzést, vagy a gyámhivatali jegyzőkönyv másolatát illetve a gyermektartásdíjról szóló igazolást, nyilatkozatot.

 

A kérelem benyújtásakor szükséges okmányok:

- a kérelmező személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele, vezetői engedélye), lakcímnyilvántartó- kártyája és TAJ- kártyája,

- amennyiben valaki akadályoztatása esetén ügyét személyesen intézni nem tudja, meghatalmazás, illetve gondnok kirendelő határozat és a meghatalmazó, valamint a meghatalmazott személyi azonosításra alkalmas dokumentumai (lásd fent).

 A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Ügyfélszolgálatánál ( 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.fsz.13/A.) lehet beszerezni a fent felsorolt időpontokban, vagy letölthető a       oldalról

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elsőfokú hatásköreinek gyakorlását Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházta át.

A Polgármester döntése ellen Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Hódmezővásárhely Település