Panasz szabálysértési eljárásban

A szabálysértési eljárás jogorvoslati lehetőségei a panasz, kifogás és fellebbezés. 

Panasznak van helye a szabálysértési hatóság határozata vagy intézkedése, illetve az intézkedés elmulasztása ellen.

Kulcsszavak: szabálysértés, panasz, jogorvoslat, bíróság, ügyész, sértett, eljárás, lefoglalás, pénzbírság, kifogás, szabálysértési iroda, szabálysértési hatóság, hatósági eljárás, kényszerintézkedés, bírósági eljárás

Panasz benyújtására az jogosult, akire nézve a határozat rendelkezést tartalmaz, vagy akit az intézkedés érint.

 

Eljárás alá vont személy az, aki ellen szabálysértési eljárás folyik. E személy az eljárás során különböző jogosítványokkal rendelkezik, például jogosult az ügy iratait megismerni, észrevételeket, indítványokat tenni, kérdést intézni vagy anyanyelvét használni az eljárás során. 

Az eljárás alá vont személynek az eljárás bármelyik szakaszában lehet képviselője.

Képviselőként a törvényes képviselő, illetve az eljárás alá vont személy vagy a törvényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú személy járhat el, tehát nem feltétel sem az, hogy ügyvéd, sem az, hogy rokon legyen a képviselő.

Nem járhat el az eljárás alá vont személy képviselőjeként az, aki az ügyben, mint eljárás alá vont személy, sértett, tanú vesz vagy vett részt.

 

Sértett az, akinek jogát vagy jogos érdekét a szabálysértés sértette vagy veszélyeztette.  Jogai hasonlóak az eljárás alá vont személy jogaihoz: ő is betekinthet az iratokba, észrevételeket, indítványokat tehet, kérdéseket tehet fel, ő is megbízhat képviselőt. 

Lényeges, hogy a sértett a szabálysértési eljárásban követelheti a szabálysértés folytán keletkezett kárának megtérítését az eljárás alá vont személytől.

A szabálysértési hatóság eljárása:

Az ügyész döntése kétféle lehet:

A panasznak a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A panasz elutasításáról szóló határozattal szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

A jogorvoslati határidő – a szabálysértési törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a közléstől, az intézkedés elmulasztása esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 8 nap.

A kényszerintézkedés tárgyában benyújtott panaszt a határozat közlésétől számított 3, egyéb esetekben 8 napon belül kell szóban vagy írásban megtenni a szabálysértési hatóságnál.

Az ügyész a kényszerintézkedés tárgyában benyújtott panaszt 3, egyéb esetekben 8 napon belül elbírálja

A szabálysértési eljárással kapcsolatos minden dokumentum, mely bizonyítóerővel bír.

Illetékmentes, kivéve a magánindítványos ügyeket (pl. becsületsértés, magánlaksértés, stb.) amelyek illetéke 3.500 forint.

Szabálysértési hatóságok:

Amennyiben a szabálysértési hatóság a panasznak nem ad helyt, az iratokat 3 napon belül az illetékes ügyészségnek küldi meg.

Mikor utasítja el a szabálysértési hatóság a panaszt?

Ha a panasz

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

NISZ ZRT.