Szeged - Birtokvédelmi eljárás

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokos a tényleges birtoklási helyzet alapján a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Kulcsszavak: birtokháborítás, birtokvédelem

Magánszemély, gazdálkodó szervezet.

Kérelem és a bizonyítási eszközök csatolása (okiratok - írásbeli dokumentumok, fényképfelvétel, tanúk megjelölése).

A kérelemnek tartalmaznia kell:

•       a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,

•       annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),

•       a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, - ideértve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

•       a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

•       a birtoksértés időpontjára történő utalást,

•       a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást

A birtokháborító magatartástól számított egy éven belül lehet a jegyzőhöz fordulni, ennél régebbi tényállások esetén kizárólag a bíróság nyújthat jogvédelmet.

Az eljárási határidő a kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt napon belül folytatja le. A birtokvédelmi eljárást a jegyző harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé. Az eljárási határidőbe nem számít bele

a) a jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,

b) a jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

Kijelölés esetén a kijelölt jegyző vonatkozásában az eljárási határidő a kijelölő határozat átvételét követő napon újrakezdődik.

- Kérelem a megfelelő adattartalommal kitöltve.

-A bizonyítékokat lehetőleg a kérelem benyújtásakor, de legkésőbb az eljárási határidő 10. napjáig csatolni kell. Ezt követően bizonyíték befogadására nincs lehetőség.

A kérelem papír alapú benyújtása esetén a kérelmet és a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri. Mind a birtoksértő, mind a birtokháborítást szenvedő fél a maga érdekében bizonyít. A feleknek kell szolgáltatni a bizonyítékokat (okirat, esetleg szakértői vélemény, fényképfelvétel, szemle indítványozása), a feleknek kell megjelölni a tanúkat és biztosítani azt, hogy a meghallgatáson megjelenjenek. A jegyző a tanút nem idézheti, nincs lehetősége a megjelenés, illetve a nyilatkozattétel kikényszerítésére. A jegyző szakértőt nem rendelhet ki.

Az eljárás illetékmentes.

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Közigazgatási Csoport

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. Az eljáró bíróság a Szegedi Járásbíróság.

Meghatalmazott közreműködése esetén meghatalmazás csatolása szükséges.

•       2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

•       17/2015. (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

•       2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Szeged Település