Hiánypótlás / Nyilatkozat - Utazási költségtérítési támogatás (EB_HIANYP_01)

Ha az ügyfelet utazási költségtérítési támogatás megállapítására irányuló ügyben az egészségbiztosítási szerv hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre hívja fel, a felhívásnak a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen közzétett nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton való beküldésével is eleget lehet tenni.

Kulcsszavak: utazási költségtérítési támogatás, útiköltség, támogatás, SNI, egészségbiztosítás, hiánypótlás, nyilatkozat, nyilatkozattétel, EB_HIANYP_01

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

 

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.

 

Abban az esetben, ha az utazási költségtérítési támogatás iránt benyújtott kérelem alapján folyamatban lévő eljárásban az egészségbiztosítási szervnek nem állnak rendelkezésére a döntéshozatalhoz szükséges adatok, iratok, úgy hiánypótlási felhívást bocsát ki, vagy nyilatkozattételre hív fel.

 

A hiányzó adatokat, iratokat az ügyfélnek kell pótolni, illetve neki kell nyilatkozatot tennie. Utazási költségtérítési támogatás ügyben ez a kötelezettség a következő személyeket terhelheti:

A hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre kötelezett személynek ki kell töltenie az erre a célra rendszeresített és a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen közzétett nyomtatványt, amelyhez mellékleteket is csatolhat.

 

Az egészségbiztosítási szerv által kért adatokat, iratokat nem kötelező elektronikus úton megküldeni az egészségbiztosítási szerv részére, hanem az továbbítható az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz postai úton, illetve benyújtható személyesen is a kormányhivatal ügyfélszolgálatán vagy a kormányablakban.

 

Abban az esetben, ha az ügyfél a hiánypótlási, illetve nyilatkozattételre kötelező felhívásnak nem elektronikus úton tesz eleget, úgy formanyomtatvány használata nem kötelező. Ebben az esetben a hiánypótlás vagy a nyilatkozattétel bármilyen, írásban rögzített formában elfogadható.

Ha az ügyfél a hiánypótlási, illetve nyilatkozattételre kötelező felhívásnak nem tesz eget, úgy az egészségbiztosítási szerv az érdemi döntését a rendelkezésre álló adatok alapján fogja meghozni.

 

Ha a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, illetve a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, az egészségbiztosítási szerv az utazási költségtérítési támogatás megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

 

Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, eljárási bírsággal sújtható. Ugyancsak eljárási bírsággal sújthatja a hatóság azt a személyt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként 10.000 forint, legmagasabb összege természetes személy esetén 500.000 forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 1 millió forint.

Az egészségbiztosítási szerv a hiánypótlási, illetve nyilatkozattételre történő felhívását minden esetben végzésbe foglalja, amelyben megjelöli, hogy az ügyfélnek milyen határidőn (hány napon) belül kell a felhívásnak eleget tenni.

Az ügyfélnek azt a dokumentumot kell megküldenie az egészségbiztosítási szerv részére, amelyet a hatóság a hiánypótlási felhívásban megjelölt.

 

Előfordulhat, hogy az egészségbiztosítási szerv az ügyfelet csak nyilatkozattételre szólítja fel, dokumentum csatolásának a kötelezettsége nélkül.

Az utazási költségtérítési támogatás biztosított általi igénybevételével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

A hiánypótlást, illetve nyilatkozatot ahhoz az egészségbiztosítási szervhez kell teljesíteni, amelynél az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem elbírálására irányuló hatósági eljárás folyamatban van.

 

Az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal bírálja el.

 

Ha az ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) Budapesten vagy Pest megyében található, az eljárást a Budapest Főváros Kormányhivatala folytatja le.

 

Ugyancsak a Budapest Főváros Kormányhivatala jár el abban az esetben, ha az ügyfél magyarországi lakcímmel nem rendelkezik.

A hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felszólító végzéssel szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs. A jogorvoslati jog az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet elbíráló határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat (közigazgatási per) keretében gyakorolható.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

https://njt.hu/jogszabaly/1997-83-00-00.98

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00.12

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00.29

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

https://njt.hu/jogszabaly/1997-217-20-22.152

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

https://njt.hu/jogszabaly/2016-386-20-22

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

https://njt.hu/jogszabaly/2016-451-20-22.28

NYUFIG_ESZF