ZALAEGERSZEG -SZOCIÁLIS KRÍZISALAP TÁMOGATÁS

Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személyek, családok támogatását szolgáló pénzben vagy természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás.

Kulcsszavak: SZOCIÁLIS KRÍZISALAP TÁMOGATÁS

 

Szociális krízisalap támogatás állapítható meg annak a Zalaegerszegen bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a városban tartózkodó személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 1000 %-át (285.000,- Ft) és neki fel nem róható okból olyan létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe, krízishelyzetbe került, hogy annak átmeneti megoldására önállóan, külső segítség nélkül képtelen és a segítség elmaradása helyrehozhatatlan kárt okozna.

Krízishelyzetnek minősül különösen: a fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet, vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény bekövetkezése, továbbá a fel nem róható okból munkanélkülivé válás miatti tartós jövedelemcsökkenés, ha átmeneti segély nem állapítható meg, vagy az nem alkalmas a krízishelyzet megoldására.

(A nyugdíjminimum összege: 28.500,- Ft.)

A támogatás adható eseti és havi rendszerességgel. Vissza kell téríteni a támogatás 50 %-át, ha a kérelmező és családja vagyonnal rendelkezik. A visszafizetésre legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető. A törlesztést legkésőbb a folyósítás megszűnését követő negyedik hónapban kell megkezdeni. A visszafizetési kötelezettség megkezdése halasztható, amennyiben a támogatás ismételt megállapítására került sor és a jogosult az előző támogatás visszafizetésére megállapított törlesztési kötelezettségét még nem kezdte meg.

Vagyon:   az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként     figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj   mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,- Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a  nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági  feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az  érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű (mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti gépjármű; nem hasznosítható ingatlan: ha jogszabály másként nem rendelkezik, különösen a forgalomképtelen, vagy elidegenítési tilalom alatt álló ingatlan, valamint a közös tulajdonú lakóingatlan a szociális támogatás első alkalommal történő megállapításától számított egy évig.  Nem hasznosítható ingatlannak kell tekinteni a haszonélvezeti joggal terhelt lakóingatlant, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja használja, mert egyéb beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik.)

 

Az eseti támogatás éves együttes összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 700 %-át (199.500,- Ft). Felhasználására elszámolási kötelezettség is előírható.

A havi rendszerességgel nyújtott támogatás legfeljebb 6 hónapig folyósítható. Legmagasabb havi összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum összegét (28.500,- Ft-ot). A krízishelyzet fennállása esetén kérelemre a támogatás ismételten megállapítható.

A kérelmet kell benyújtani (elektronikus úton, személyesen, vagy postai úton), melyekhez csatolni kell az előírt dokumentumokat)

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv, személy kizárólag elektronikus úton nyújthat be kérelmet. A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt a https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_SZOC&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az Epapír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus ügyintézésnek.

Az ügyintézési határidő: 60 nap, de legkésőbb a határidő leteltét követő Szociális, Lakás és  Egészségügyi  Bizottság első ülésnapja.

Kérelem SZOCIÁLIS KRÍZISALAP TÁMOGATÁS megállapítására (https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36407/9.pdf), valamint: 

- havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról;

Az eljárás illetékmentes.

A támogatásról a közgyűlés által átruházott hatáskörben a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság dönt.

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/502-140.

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő

ügyfélfogadás nincs

Kedd

08.00 - 12.00 

Szerda

13.00-16.30 

Csütörtök

13.00-16.30 

Péntek

08.00 - 12.00 

 

- elektronikus úton: https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_SZOC&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901

- postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály

                            8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

- személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály – Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. címen lehet benyújtani.

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán illetékmentesen jogorvoslati kérelem nyújtható be. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a hatóság a döntés visszavonására vagy módosítására lehetőséget nem lát, úgy a fellebbezést az ügy összes iratával együtt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének soron következő testületi ülése elé kell terjeszteni.

Kérelem SZOCIÁLIS KRÍZISALAP TÁMOGATÁS megállapítására (https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36407/9.pdf)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (III.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Település