Pécs - Tanulói bérlettérítés 5-8. évfolyamos általános iskolás korú tanuló részére

Tanulói bérlettérítésben részesülhet szorgalmi időre az a nappali rendszerű oktatásban résztvevő 5-8. évfolyamos általános iskolás korú tanuló (az egyéni munkarendben tanuló kivételével), aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és abba az iskolába jár, amelynek felvételi körzetébe tartozik, vagy sajátos nevelési igényű tanulók oktatását biztosító köznevelési intézményben tanul, melyet csak autóbusz igénybevételével tud megközelíteni, vagy igazoltan, rendszeresen sport vagy művészeti tevékenységet folytat, melynek helyszíne csak autóbusz igénybevételével közelíthető meg.

Kulcsszavak: Tanulói bérlet, bérlettérítés, bérlettámogatás, bérletsegély, utazási támogatás.

A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője.

A támogatás iránti kérelmeket Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani, melyhez rendelkezésre áll formanyomtatvány is.

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére.

Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátást az elmulasztott elszámolás hónapjának első napjától meg kell szüntetni, és a megszüntetéstől számított 4 hónapon belül ismételten nem lehet megállapítani.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

Az ügyfélre irányadó határidő:

Személyes megjelenés esetén:

A kérelemhez mellékelni kell:

A kérelem benyújtásakor a gyermek lakcímkártyájának és diákigazolványának a bemutatása szükséges.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a kérelmező lakcíme van.

A kérelmező lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a területileg illetékes szociális központhoz lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Pécs város valamennyi köznevelési intézményében – fenntartótól függetlenül – az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló részesülhet bérlettérítési támogatásban szülője vagy törvényes képviselője kérelmére.

A bérlettérítésre a tanuló a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától jogosult.

A támogatás mértéke a tanulói bérlet árának 90%-a.

A tanulói bérlettérítésre való jogosultság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszűnése hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

A kérelem benyújtásához rendelkezésre álló formanyomtatvány (a szülő vagy törvényes képviselő által aláírva).

Pécs Település