Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – 500 M3/ÉV MENNYISÉGIG TERJEDŐ TALAJVÍZKÚT LÉTESÍTÉSE

Talajvízkút létesítésének vízjogi engedélyezése, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti.

Kulcsszavak: 500 M3/ÉV MENNYISÉGIG TERJEDŐ TALAJVÍZKÚT LÉTESÍTÉSE

Az ingatlannal rendelkezni jogosult, aki az adott ingatlanon a fenti tevékenységet kívánja végezni, vagy akinek ilyen jellegű szándékához az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárul.

A vizek természetes lefolyásának megváltoztatása esetén az érintett tulajdonos, a vízimunkák és vízilétesítmények esetén bármely érdekelt, míg vízi szolgáltatás tekintetében a fogyasztó, vagy a szolgáltató.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani.

Talajvízkút létesítésének vízjogi engedélyezése, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: 

1. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

2. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és 

3. nem gazdasági célú vízigény.

A hatóság 8 napon belül érdemben dönt vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban hoz döntést.

Kérelem.

Helyszínrajz, ami feltünteti a kút helyét, az érintett területek helyrajzi számát, telekhatárt.
Tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem csak egy tulajdonosa (a kérelmező) van az az az ingatlannak, melyre a kutat létesíteni kívánják.
Fúrt kút esetében a kútfúró szakember felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfeleléséről igazolás.

Fúrt kút létesítésére vonatkozó ellenőrzött bejelentés esetén: Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező (a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember)): a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.

Az eljárás szolgáltatás és illetékmentes. 

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Vas Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

A talajvízkút engedélyezésének feltétele:
- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
- fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény- és vízhasználat-engedélyezés esetén azon szakkérdés elbírálására, hogy az ivóvízkivétel és a vízellátás során az ivóvíz minőségi követelményei teljesülnek-e és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága biztosított-e, a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, mint szakhatóság jogosult.

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
- 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról,
- 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció taralmáról,
- 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről (továbbiakban: kútr.),
- 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról,
- 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről.

Szombathely Település