52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján. Engedélyt e rendelet  1. §  11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra.

">

Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem

Ipari robbanóanyagoknak az EU-n és EGT-n kívüli országok viszonylatában kiviteli, behozatali  - vámhatárt átlépő, harmadik országok viszonylatában történő – szállítására Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály engedélye szükséges az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján. Engedélyt e rendelet  1. §  11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra.

Kulcsszavak: Robbanóanyagok behozatala, kivitele; 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet.

Az ADR I. osztályba tartozó ipari robbanóanyagoknak a vámhatárt átlépő – harmadik országok viszonylatában történő - szállításához szükséges kiviteli, behozatali engedélyt a R. 1. § 11. pontja szerinti vállalkozás kaphat.

Az engedélykérelmet az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) 6. mell. szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az előírt mellékletekkel Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz.

Kérelem az 52/2012. Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/egyeb_engedelyezes

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/egyeb_engedelyezes/kiberetaj

 

Vámhatárt átlépő szállításhoz, a vámkezeléshez engedély szükséges. Az engedéllyel összefüggő klf. mulasztásos esetekben az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 15. § alapján a vállalkozás bírsággal sújtandó.

A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 406. § alapján: aki árut a behozatalához vagy kiviteléhez szükséges engedély nélkül az ország területére behoz, vagy onnan kivisz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.   

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

Az ügyintézési határidő 25 nap - a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezését követő naptól számítva.  Az ügyintézési időbe beleszámít az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésének ideje.

Az Ügyfél szempontjából fontos határidő:

Az engedély legfeljebb 12 hónapig érvényes,  de nem haladhatja meg az ORFK által kiadott robbanóanyag-szállítási engedély érvényességét.

Kérelem az 52/2012. Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

A kérelem űrlap az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 6. melléklete szerinti adatokkal, továbbá az importálandó robbanóanyagok konkrét, kereskedelmi megnevezésének, súlyának megadása.

További adatok/ mellékletek:

az ORFK által kiadott robbanóanyag-szállítási engedély,

vezetői nyilatkozat az áru rendeltetéséről, a kapcsolódó tevékenységhez (pl. robbanóanyag-forgalmazás, -felhasználás, -gyártás) előírt hatósági engedély meglétéről, adott esetben, illetve kivitel esetén csatolva azok másolatát. 

vezetői nyilatkozat arról, hogy az áru nem tartozik a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017.(VI.16.) Korm. rendelet hatálya alá.

Behozatal esetén az eljárási illeték megfizetésének igazolása.                                                                                                                      

Az eljárás az illetéktörvény hatálya alá tartozik.  

Behozatal: 15.000 Ft. A kivitel (ideértve a reexportot is) illetékmentes.

A kiadott behozatali engedély módosítása iránti eljárás illetéke 10.000 Ft. Az engedélyező hatóság előtt indított, a behozatali engedélyhez kapcsolóló minden további eljárás (fellebbezést kivéve) 7.000 Ft.                

A fizetés módja:

készpénz-átutalási megbízás útján (postai csekk a Magyar Államkincstár (MÁK) Eljárási illetékbevételi számlája javára), a kérelemhez csatolni kell az illeték befizetéséről az eredeti feladóvevényt;

vagy

- banki átutalás útján, a MÁK által e célra létrehozott 10032000-01012107-00000000 számú központosított eljárási illetékbevételi számla javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Illeték”, "BFKH", az eljárás (ipari robbanóanyagoki behozatali engedélyezése) és az ügyfél (vállalkozás) megnevezésének feltüntetésével, a kérelemhez mellékelve az átutalás visszaigazolását, a tranzakció összesítő adatait tartalmazó bizonylatot;

vagy

- a technikai feltételek fennállása esetén internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül.

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat.  A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Egy kérelmen csak egy nyolcjegyű KN kód, továbbá csak egy szerződő és egy származási/rendeltetési ország jelölhető meg.

Az engedély - az eljárás eredménye - papír alapon 2 példányban (kérelmezői és vámpéldány) kerül kiadásra az ügyfél részére.

Az engedély vámpéldánya az áru vámkezeléséhez  szolgáló dokumentum. 

Az engedély – eltérő rendelkezés hiányában – többszöri szállításra is felhasználható az engedélyezett érvényességen belül.

A kiviteli, behozataliszállítási engedélykérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.)

Behozatali és reexport szállÍtás esetén előzetesen a BFKH KHENF behozatali és reexport tevékenységi engedélye is szükséges.

Kérelem az 52/2012. Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok     -   papír alapú

Az elektronikus kérelem előzetes hatósági (BFKH KHENF) regisztrációt követően fogadható be: 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet                                                                                                                      

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016.(VI. 7.) Korm.rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi LV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény                                                                                                         

BFKH KHENF