MOK Fogorvosok Területi Szervezete - TAGFELVÉTELI ELJÁRÁS

Tagsági viszony létesítése hatósági eljárás keretében, fogorvos diplomával rendelkezők részére, Magyarországon történő egészségügyi tevékenység végzése céljából.

Kulcsszavak: kamara, fogorvos, fog, tagfelvétel, felvétel, kérelem, kamarai tagság

2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján,

14. § (1) A szakmai kamara tagja lehet az, aki

a) magyar oktatási intézményben a választott kamarai tagság szerinti egészségügyi képesítést, szakképesítést megszerezte, vagy akinek külföldön szerzett, egészségügyi képesítést, szakképesítést igazoló bizonyítványát, oklevelét honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították, illetőleg egészségügyi szakképesítését elismerték,

b) az egészségügyi képesítésének, szakképesítésének megfelelő alapnyilvántartásban szerepel,

c) Magyarország területén a választott kamarai tagságnak megfelelő egészségügyi képesítéshez, szakképesítéshez kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,

d) az alapszabályban meghatározott módon az országos hivatalnak a kamarai tagdíjat megfizeti, és

e) az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.

(2) Azt a személyt, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, a szakmai kamara tagjai közé - kérelmére - fel kell venni. A felvétel kizárólag a (3) bekezdés szerinti okból tagadható meg.

(3) Nem vehető fel a szakmai kamara tagjai közé,

a) akinél olyan - a 17. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 18. § (2) bekezdésében meghatározott - ok áll fenn, amely miatt kamarai tagságát fel kellene függeszteni, illetőleg őt a kamarából ki kellene zárni,

b) aki olyan tevékenységet folytat, amit jogszabály, illetőleg a szakmai kamara etikai normái az adott egészségügyi tevékenységgel összeférhetetlennek minősítenek, e tevékenység folytatásának megszüntetéséig,

c) aki cselekvőképességében bármely ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozó vagy cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alatt áll,

d) a 25. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizárás fegyelmi büntetés jogerőre emelkedésétől számított két évig az, akit a kamarából kizártak.

A fogorvos diplomával rendelkező jelentkező, a tagfelvételi eljárásra rendszeresített űrlap (e-papír, vagy .docx) űrlap kitöltését követően, az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt, eljuttatja azt, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete részére.

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

A 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján,

14/A. § (1) Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

Kamarai tagság létesítésének határideje a jelentkező számára:

A fogorvos diplomával rendelkezők az egészségügyi képesítésének, szakképesítésének megfelelő alapnyilvántartásba vételét követően és a magyarországi egészségügyi tevékenység megkezdése előtt.

 

Ügyintézési határidő:

A kérelem - MOK FTESZ-hez mint, első fokon eljáró szervhez - beérkezését követő 15 nap.

- kitöltött tagfelvételi kérelem

- a kérelmen megjelölt dokumentumok csatolása

- MOK tagsági kártya gyártásához - amennyiben fényképpel ellátott igazolványt szeretne - 2 db színes igazolványkép

vagy

- digitális formában megküldött fotó elvárt paraméterei 300 dpi, 259*306 pixel

- Első alkalommal kért tagfelvétel illetékmentes!

- Minden további kérelem benyújtása az elsőfokú eljárás soránaz illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján illetékmentes!

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

postázási cím: 1406 Budapest, Pf. 11.

telefon: +36 1 353 2188

e-mail: ugyfelszolgalat@fogorvos.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

rövid név: MOKFTESZ

KRID szám: 617710918

 

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökség

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: mok@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

A tagfelvételi kérelem postai úton is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézés módja:

postacím: MOK Fogorvosok Területi Szervezete 1406 Budapest, Pf. 11.

.docx nyomtatvány - MOK Fogorvosok Területi Szervezete - tagfelvételi kérelem

2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

MOKFTESZ