magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgár, az alábbiak szerint kérheti központi névjegyzékbe vételét (regisztrációját).

">

Névjegyzékbe vétel iránti kérelem magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok részére (NVI)

Minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgár, az alábbiak szerint kérheti központi névjegyzékbe vételét (regisztrációját).

Kulcsszavak: központi névjegyzék, regisztráció, NVI, jogorvoslat

Minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár.

Kérelmet kell benyújtani.

A kérelem elektronikus és postai úton is benyújtható.
 

1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton - elektronikus azonosítással vagy azonosítás nélkül - az alábbi linken keresztül nyújtható be: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml
 

2. Postai úton

A kérelem postai úton történő benyújtásához szükséges nyomtatvány (pdf formátumban) itt érhető el.

A honlapról letöltött és kinyomtatott kérelmet – kitöltését követően – postai úton a Nemzeti Választási Irodának kell megküldeni a 1397 Budapest, Pf.: 547 címre.

A névjegyzékbe vételről szóló értesítés vagy az annak elutasításáról hozott döntés kézbesítése a kérelemben megadott e-mail címre, telefax számra vagy postai címre történik.

A regisztrált magyarországi lakcímmel nem rendelkező, külföldön élő választópolgár 10 évig szerepel a központi névjegyzékben. A 10 éves időtartamot attól az időponttól kell számítani, amikor a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, külföldön élő választópolgárt névjegyzékbe vették, a 10 éves időtartam azonban újraindul, ha a választópolgár szavazott, vagy kérte értesítési címe vagy a szavazólap-átvétel helyének módosítását, illetve a névjegyzékbe vételének meghosszabbítását.

Aki a 2014-es országgyűlési választások előtt – vagy azóta – már regisztrált, annak a névjegyzékbe vételétől számított 10 évig nem kell újból regisztráció iránti kérelmet benyújtania.

Amennyiben a regisztrált magyarországi lakcímmel nem rendelkező, külföldön élő választópolgár nem nyújt be névjegyzékből való törlés iránti kérelmet, úgy kizárólag a 10 év elteltével, elhalálozásával, magyar állampolgárságának megszűnésével egyidejűleg törli a Nemzeti Választási Iroda a központi névjegyzékből, továbbá akkor, ha magyar bíróság kizárja a választójogból.

-

A névjegyzékbe vétel iránti kérelem bármikor benyújtható. 

A névjegyzékbe vételi kérelemről a Nemzeti Választási Iroda a beérkezését követő 5 napon belül, a választás kitűzését követő időszakban a kérelem beérkezése napján dönt.

Figyelem! Abban az esetben, ha a kérelem benyújtása a kitűzött választás időszakában történik, a kitűzött választáson abban az esetben vehet részt a kérelmező, ha a kérelme az adott választást megelőző 25. napig a Nemzeti Választási Irodához beérkezik, feltéve, ha a kérelmező a névjegyzékbe vételhez szükséges törvényi feltételeknek megfelel.

A kérelmen kívül egyéb dokumentum benyújtására nincs szükség.

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

Nemzeti Választási Iroda

Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u.3.
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.:547.

Telefon: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0788

Email: visz@nvi.hu
Honlap: http://www.nvi.hu

További kapcsolattartási és ügyfélfogadási adatok: https://www.valasztas.hu/elerhetosegi-adatok

A kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezés legkésőbb a döntésről szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő tizenötödik napon nyújtható be a Nemzeti Választási Iroda elnökének. A fellebbezés postai úton a 1397 Budapest, Pf.:547. postacímre, elektronikus úton – kizárólag azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon a Választás/ Választás/Jogorvoslat (NVI) opció kiválasztásával az „Ügyintézés indítása” gombra kattintással elérhető űrlap kitöltésével nyújtható be.

A fellebbezésnek a személyazonosító- (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, személyi azonosító vagy magyar hatóság által kiállított személyazonosító okmány száma) és lakcímadatokon kívül a kérelmet elutasító döntés iktatószámát, valamint a névjegyzékbe vételt alátámasztó indokolást kell tartalmaznia.

Ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést a elbírálás céljából felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez. A Fővárosi Törvényszék döntését kézbesíti a fellebbezőnek.

Ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezést megalapozottnak tartja, a fellebbezésében foglaltaknak megfelelően meghosszabbítja névjegyzékbe vételét (regisztrációját).

Amennyiben a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezésben foglaltaknak nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, illetve a választás kitűzését követően benyújtott fellebbezés esetében annak beérkezését követő napon felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez.

A fentiekről Önt a Nemzeti Választási Iroda elnöke fogja értesíteni.

A Fővárosi Törvényszék a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését követő három napon belül dönt. Erről a döntésről közvetlenül a Fővárosi Törvényszék fogja Önt értesíteni.

A Fővárosi Törvényszék eljárásában az ügyvédi képviselet nem kötelező, a törvényszék egyesbíróként jár el.

Ha a Fővárosi Törvényszék a fellebbezést megalapozottnak találja, elrendeli az Ön névjegyzékbe vételének (regisztrációjának) meghosszabbítását. Ellenkező esetben a Fővárosi Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

A központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem elbírálásának folyamata:

A Nemzeti Választási Iroda

A Nemzeti Választási Iroda döntése aláírás és bélyegző lenyomat nélküli.

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

17/2013. (VII.17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

1990. évi CXIII. törvény az illetékekről

NVI