Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) kimentés

A TSM Rendszerben hozott bírsághatározattal szembeni kimentés kezdeményezése

Kulcsszavak: TSM kimentés, tengelysúly

A bírsághatározat címzettje

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.)  21/A. §-ában meghatározott eseteket igazoló dokumentumok valamelyikének benyújtása.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588

A meghatározott határidő letelte után, amennyiben az ügyfél fellebbezést nem nyújt be, a határozat jogerőre emelkedik.

A határozat közlésétől számított 8 nap

A Kkt. hivatkozott pontjában megjelölt, a kimentést igazoló okmány, dokumentum.

Illetékmentes

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály

Ebben az eljárásban nincs eljáró felettes szerv

A beadványokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztályánál (1440 Budapest, Pf. 1.) lehet előterjeszteni.

1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről

Tv. 21/A. § (1) Az üzemben tartó mentesül a 21. § (2) bekezdése alapján kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha a gépjármű – a szabályszegés időpontját megelőzően – jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben – a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően – kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását.

(2) Ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy eredeti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (4) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amelyek a (4) bekezdés szerinti adatokat tartalmazzák, a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.

(3) Az üzemben tartó mentesül a 21. § (2) bekezdése alapján kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha számára a szabályszegést más törvény lehetővé teszi.

(4) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, menetlevél, illetve fuvarlevél tartalmazza

a) a gépjármű hatósági jelzését,

b) a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzemben tartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,

valamint

d) azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588

 

KKEF