NKVH: Alkalmazás (berendezés) külföldre történő értékesítése

Külföldre történő értékesítés esetén a Klímagáz adatbázisban az alkalmazás (a továbbiakban: berendezés) átadására nincs lehetőség, azonban az értékesítés következtében az eladott berendezés vonatkozásában az Ügyfelet jogszabály által előírt kötelezettség a továbbiakban nem terheli, ezért a berendezés törlése iránt kérelmet szükséges benyújtania.

Kulcsszavak: telepített hűtőkör, hűtőkamion-és pótkocsi, berendezés, alkalmazás, átadás, eladás külföldre, adásvétel külföldre

Bármely természetes személy – jogi személy – jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult kérelmet előterjeszteni.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

A berendezés külföldre történő értékesítésének bejelentése, és a berendezés törlése tárgyában kérelmet szükséges benyújtani személyesen vagy postai úton, illetőleg elektronikus úton a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Hatóságra vonatkozó ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe (25 nap) nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A kérelem mellé csatolni kell minden olyan dokumentumot (pl.: bérleti szerződés, adásvételi szerződés), mellyel a berendezéstulajdonos / -üzemeltető igazolni tudja, hogy az adott berendezés tekintetében kötelezettség nem terheli.

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A Hatóság döntésével szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

A berendezés jogi helyzetének rendezéséig a berendezéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek a berendezéstulajdonost illetik, illetve terhelik.

 

Kérjük, hogy a kérelmében az Ügyfél az azonosításához szükséges adatok mellett minden esetben tüntesse fel F-Gáz ügyfélazonosítóját is (amennyiben rendelkezik vele).

NKVH