Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése

Aki lovas szolgáltató tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságként kijelölt Budapest Főváros Kormányhivatalának bejelenteni. A lovas szolgáltató tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység keretében ló igénybevételével nyújtott, szabadidős, terápiás vagy oktatási célú szolgáltatás, így különösen lovagoltatás, lovas oktatás, lovas terápia, fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás, terep- vagy túralovaglás, fogathajtás, fogathajtás oktatás, fogatoztatás, lovas bemutató.

Kulcsszavak: lovas szolgáltatás, lovas szolgáltató tevékenység, bejelentés, nyilvántartás, lovarda

Vállalkozás, egyéni vállalkozó, a vállalkozás képviseletére jogosult személy. Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

A lovas szolgáltató tevékenység megkezdésével egyidejűleg, vagy azt megelőzően bejelentést kell tenni a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé.

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia a folytatni kíván lovas szolgáltató tevékenységtől függően:

A/ Vendég (a tevékenységet folytatón kívüli más személy) lovagoltatásával nem járó tevékenység esetén:
• a folytatni kívánt lovas szolgáltató tevékenység típusait
• a lovas szolgáltató tevékenységet végző vállalkozás adatai (név, székhelycím, elérhetőségek, vezető adatai)
• a lovas szolgáltató tevékenység folytatásának helyszínéül szolgáló telephelyének (fióktelepének) címét
• a telephelyen (fióktelepen) tartott lovak számát, valamint amennyiben a szolgáltató a szolgáltatásba bevont lovat nem az tevékenység helyszínén tartja, annak a telephelynek (fióktelepnek) a címét, ahol a szolgáltatásba bevont lovat tartják
• a telephelyen működő lovarda megnevezését

B/ Vendég (a tevékenységet folytatón kívüli más személy) lovagoltatásával járó tevékenység esetén:
• a folytatni kívánt lovas szolgáltató tevékenység típusait
• a lovas szolgáltató tevékenységet végző vállalkozás adatai (név, székhelycím, elérhetőségek, vezető adatai)
• a lovas szolgáltató tevékenység folytatásának helyszínéül szolgáló telephelyének (fióktelepének) címét
• a telephelyen (fióktelepen) tartott lovak számát, valamint amennyiben a szolgáltató a szolgáltatásba bevont lovat nem az tevékenység helyszínén tartja, annak a telephelynek (fióktelepnek) a címét, ahol a szolgáltatásba bevont lovat tartják
• a telephelyen működő lovarda megnevezését
• felelős személy nevét
• a szolgáltatásba bevont, a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló jogszabály szerint azonosított és ló útlevéllel ellátott lovak azonosító számának vagy életszámának és nevének felsorolását, valamint az alkalmasságukról szóló hatósági bizonyítvány számát,
• lovas terápia vagy fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás esetén a szakmai tevékenységért felelős személy nevét

A bejelentéshez csatolni kell a szükséges mellékleteket is.

Az üzletszerű tevékenység keretében végzett  lovas szolgáltatótevékenység Magyarország területén történő jogszerű folytatása ún. bejelentés-köteles tevékenység. A bejelentés nélkül végzett, a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó lovas szolgáltató tevékenység folytatása esetén Budapest Főváros Kormányhivatal bírságot szab ki és a jogosultság megfelelő igazolásáig megtiltja a tevékenység további folytatását. A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha a szolgáltató ezt követően is elmulasztja a bejelentési kötelezettsége teljesítését, úgy a bírság összege a korábban kiszabott összeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

A szolgáltató a lovas szolgáltató tevékenység megkezdésével egyidejűleg, vagy azt megelőzően köteles bejelentését megtenni a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé.

A bejelentés megfeleléséről a kereskedelmi hatóság 8 napon belül dönt. Bejelentés megfelelése esetén 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a hatóság a szolgáltatót. A bejelentés nem megfelelése esetén a kereskedelmi hatóság a hiányok megjelölésével tájékoztatja a bejelentést tevő személyt, hogy bejelentése meg nem tettnek minősül és egyúttal figyelmezteti a bejelentés nélkül végzett tevékenység jogkövetkezményeire.

A folytatni kíván lovas szolgáltató tevékenységtől függően:

A/ Vendég (a tevékenységet folytatón kívüli más személy) lovagoltatásával nem járó tevékenység esetén:
• Cégszerű nyilatkozata a telephely vonatkozásában a szóló 14/2008 (XII.20.) ÖM rendelet 13. §-ban meghatározott követelmények teljesüléséről, 
• A telephely helyszínrajza 13. §-ban meghatározott körülményekre figyelemmel, 
• 3.000,- Ft illeték megfizetésének igazolása, 
• Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről (egyéni vállalkozó, valamint valamennyi vezető tisztségviselő, vezető beosztású munkavállaló részéről)

B/ Vendég (a tevékenységet folytatón kívüli más személy) lovagoltatásával járó tevékenység esetén:
• Annak igazolása, hogy 60 napot meghaladóan lejárt esedékességű, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozása nincs (NAV igazolás),
• Cégszerű nyilatkozata a telephely vonatkozásában a 14/2008 (XII.20.) ÖM rendelet 13. §-ban meghatározott követelmények teljesüléséről, 
• A telephely helyszínrajza 13. §-ban meghatározott körülményekre figyelemmel, 
• Vezető tisztségviselő(k), vezető beosztású munkavállaló(k), egyéni vállalkozó nyilatkozata a 2005. évi CLXIV. törvény 6/C. § (2) bek. b) pont szerint, 
• A szolgáltatásba bevont lovak felsorolását és vonatkozó adataikat (alkalmasságukat igazoló hatósági bizonyítvány csatolásával), 
• Tevékenységért felelős személy szakképesítésének igazolása, 
• Tevékenységért felelős személy foglalkoztatásának igazolása, 
• 3.000,- Ft illeték megfizetésének igazolása, 
• Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről (egyéni vállalkozó, valamint valamennyi vezető tisztségviselő, vezető beosztású munkavállaló részéről)
• A lovas terapeuta végzettségének (alapdiploma) és szakképesítésének igazolása (kizárólag lovas terápiás szolgáltatás esetén!), 
• A lovas terapeuta foglalkoztatásának igazolása (kizárólag lovas terápiás szolgáltatás esetén!), 
• A fogyatékos személynek lovas szolgáltatást nyújtó lovas oktató vagy edző képesítésének és a fogyatékos személy lovassportjához kapcsolódó megfelelő szakmai végzettségének az igazolása (kizárólag fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás végzés esetén szükséges!), 
• A fogyatékos személynek lovas szolgáltatást nyújtó lovas oktató vagy edző foglalkoztatásának igazolása (kizárólag fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás végzés esetén szükséges!), nyilatkozat arról, hogy a másolatban becsatolt iratok az eredetivel mindenben megegyeznek.

A 3000 Ft összegű eljárási illeték megfizetésének módjai: 

a) az eljárás kezdeményezésekor (előzetesen) 
aa) készpénz-átutalási megbízás útján (a Magyar Államkincstár eljárási illeték bevételi számlájára történő befizetéshez rendszeresített, a postán beszerezhető sárga csekken). 
ab) banki átutalás útján, a Budapest Főváros Kormányhivatala MÁK-nál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével. 

b) eljárás megindításával egyidejűleg - a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel. 

Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

A kereskedelmi hatósági és egyben szolgáltatás felügyeleti hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

A gazdasági társaságok kötelesek ügyeiket elektronikusan intézni.

Lovas szolgáltató tevékenység bejelentéséhez

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008 (XII.20.) ÖM rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek  a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.

BFKH KHENF