KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM_PM-SZKF-2007-KEK

A kérelem a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 35. §-a alapján a könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges engedélyre irányul.

 

Kulcsszavak: KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Engedély kiadása iránti kérelmet jogi személy törvényes képviselője, mint ügyfél, valamint helyette törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselője által meghatározott személy, továbbá az ügyfél és a képviselője együtt is benyújthatnak.

Elektronikus úton kérelmet kell benyújtani az eljárásra jogosult szervhez, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

Az ügyintézési határidő 8 nap, hiánypótlás esetén 60 nap.

 

Az ügyfél képviseletében eljáró személynek továbbá az űrlapon nyilatkoznia kell a Kkt. 35. § c)-f) pontjában és 36. §-ában megjelölt kizáró okok vonatkozásában.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Pénzügyminisztérium, Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály, Közfelügyeleti Hatósági Osztály (könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság)

 

A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata annak közlésétől számított 30 napon belül a közigazgatási cselekmény hatályon kívül helyezésére, megsemmisítésére, vagy megváltoztatására hivatkozással kérhető az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye szerinti törvényszéktől a határozatot hozó könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság elleni kereset indításával, amelyhez a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A jogi képviselővel eljáró fél, és belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet ügyfél elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, ezért ezen ügyfelek kizárólag a Kormányzati Portálon, a http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/konyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-hatosag jogorvoslat címszó alatt elérhető PM-SZKF-K01 azonosító számú űrlapon nyújthatják be a keresetlevelet és annak mellékleteit. A közigazgatási per illetéke 30 000 forint, a kereset bírósági eljárási illeték előzetes megfizetése nélkül nyújtható be.

A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által megadott könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges engedély önmagában könyvvizsgálói tevékenység végzésére nem jogosítja fel a gazdálkodó szervezetet. A gazdálkodó szervezet Magyarország területén akkor végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, ha a közfelügyeleti hatóság engedélyezte és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vette.

További információ a https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/konyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-hatosag weboldalon érhető el.

 

PM-MMF