Hódmezővásárhely - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatást igénylő adatlap

Hulladékgazdálkodási díj átvállalása.

Kulcsszavak: Hulladékgazdálkodási támogatás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fizetésére köteles

- egyedül élő 65. életévét betöltött személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át

 vagy      

- kizárólag házastársával/élettársával élő 70. életévét betöltött személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át

A jövedelmi viszonyokat nem kell vizsgálni amennyiben a kérelmező:

- egyedül élő 80. életévét betöltött személy

- kizárólag házastársával/élettársával élő 80. életévét betöltött személy

A támogatás iránti kérelmet a Hódmezővásárhely honlapjáról letöltött formanyomtatványon elektronikusan, illetve postai úton vagy papíralapon személyesen beadható ügyfélfogadási időben az Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala Humán Irodáján vagy az ügyfélszolgálaton.

Az ügyintézési határidő - sommás eljárás esetén 8 nap

                                        - teljes eljárásban való elbírálás esetén 60 nap

 Fellebbezési határidő    - 15 nap                                    

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § alapján.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § értelmében első fokon Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani, a másodfokon eljáró szervnek címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Hulladékgazdálkodási támogatás -kérelem

A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 

Hódmezővásárhely Település