Érd - Lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

A kérelmező által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres közüzemi kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Kulcsszavak: lakhatási támogatás, közüzemi számlák, közüzemi szolgáltató

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki a szolgáltatóval szerződésben áll

- akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át

- egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át

és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A támogatás iránti kérelmet a honlapról letöltött formanyomtatványon elektronikusan (e-Papír), postai úton vagy papíralapon személyesen beadható ügyfélfogadási időben az Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán-szolgáltatási Főosztályán vagy az ügyfélszolgálaton.

 Az ügyintézési határidő - sommás eljárás esetén nyolc nap

                                        - teljes eljárásban való elbírálás esetén hatvan nap

 Fellebbezési határidő     - tizenöt nap                                    

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § alapján.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § értelmében első fokon Érd Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani, a másodfokon eljáró szervnek címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Havi összege:

5.000,- Ft, valamint

a mindenkori hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja

A támogatás a kérelem benyújtásának első napjától illeti meg a jogosultat.

Lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás - kérelem

Érd Település