Névváltoztatás iránti kérelem - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A magyar állampolgárok kérhetik, hogy a születési családi és utónevük megváltoztatását az anyakönyvi szerv engedélyezze.

Kulcsszavak: névváltoztatás, anyakönyv, anyakönyvvezető, utónév, családinév, névviselés, anyakönyvezett, név, viselt név

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

A születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, amelyet a kérelmező új névként kíván viselni.

A névváltoztatásról az anyakönyvi szerv okiratot állít ki.

A névváltoztatási kérelmet indokolni kell, azaz, a névváltoztatási szándékot megalapozó okokat és körülményeket a kérelemben fel kell tüntetni. Amennyiben a kérelem a családi és utónév együttes megváltoztatására irányul (teljes születési név megváltoztatása), a kérelmet a családi név és az utónév vonatkozásában külön meg kell indokolni.

Különös méltánylást érdemlő körülményként értékelhető többek között, ha az ügyfél bármely egyenes ági felmenője által viselt családi név felvételének engedélyezését kérelmezi, és igazolható a felmenő és a kérelmező közötti családi kapcsolat (családfa felállítás), vagy a kérelmező külföldön hivatalosan nevet változtatott, és a külföldi névváltoztatás tényét okirattal tudja igazolni.

8 nap – ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél

Ha a kérelem hiányosan érkezik, a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül kell kibocsátani.

A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000 forint.

Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni.

A megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50.000 forint.

 

Teljes vagy részleges költségmentesség a 469/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén engedélyezhető.

Költségmentes az eljárás, ha a névváltoztatásra egy korábbi hatósági hiba miatt kerül sor.

A kérelem bármely anyakönyvvezető előtt előterjeszthető, de Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya bírálja el.

Névváltoztatási eljárásban meghozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, az ügyfél a döntés ellen közigazgatási pert kezdeményezhet.

Milyen névváltoztatás nem engedélyezhető?

Kikre terjed ki a névváltoztatás?

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is.
A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelme és a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájárulása esetén terjed ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorúra.

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed.

Ha a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

 

Kiskorú gyermek névváltoztatása

Kiskorú gyermek családi és utónevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti.

Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések közé tartozó névváltoztatás tekintetében a szülői felügyeleti jogot kizárólag a kérelmet benyújtó szülő gyakorolja.

Ha a bíróság a másik szülő szülői felügyeleti jogát megszüntette vagy a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések vonatkozásában fennálló szülői felügyeleti jogát korlátozta vagy megvonta, a névváltoztatási kérelemhez a jogerős bírósági döntés másolatát csatolni szükséges.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

NISZ ZRT.