Közérdekű adatok megismerése iránti igény előterjesztése (NKFI Hivatal)

A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál (NKFI Hivatal) közérdekű adat megismerésére kérelem terjeszthető elő.

Kulcsszavak: közérdekű adat, adatigénylés, adatkezelő, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, NKFI Hivatal

Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet bárki előterjeszthet.

A közérdekű adat megismerésére az NKFI Hivatalnál szóban (1077 Bp., Kéthly Anna tér 1.), illetve írásban (postai levélben a 1077 Bp., Kéthly Anna tér 1. címen vagy elektronikus úton a nkfihivatal@nkfih.gov.hu email-címen) és az e-Papír felületen bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az NKFI Hivatal az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül tesz eleget, ami indokolt esetben (ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az NKFI Hivatal alaptevékenységé- nek ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár) – az igénylő előzetes, 15 napon belüli tájékoztatása mellett – egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően az NKFI Hivatal tájékoztatja. Az igénylő a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00334820-00000000 számú számlájára történő befizetéssel.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A közérdekű adatok megismerése megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő bírósághoz - Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.)- fordulhat jogorvoslatért, továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; ugyfelszolgalat@naih.hu).

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
• 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről

NKFI HIVATAL