Vezetői engedély elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése és az okmány pótlása iránti kérelem benyújtása

A vezetői engedély pótlás szolgáltatás lehetővé teszi azt, hogy elektronikus úton kérelmezze az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült okmány pótlását. A kérelem benyújtásával eleget tesz bejelentési kötelezettségének is.

Kulcsszavak: vezetői engedély, jogosítvány, jogsi, jogsi pótlása, vezetői engedély pótlása, pótlás, vesztés, megsemmisülés, eltulajdonítás

Vezetői engedély pótlását elektronikus úton az kezdeményezheti, aki

 

Elektronikus úton vezetői engedély akkor pótolható, ha

 

Kizárólag abban az esetben van lehetőség az ügyet elektronikusan intézni, ha a fenti feltételek mindegyike teljesül.

Az űrlap kitöltése, az illeték megfizetése, majd a kérelem benyújtása után az eljárás megindul. A kérelem benyújtását követően ellenőrizheti a kiállítás státuszát az „Okmánystátusz lekérdezés” szolgáltatás segítségével.

Akinek a vezetői engedélyét eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül bejelenteni.

Hatóságra vonatkozó határidők:

Ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napos határidőn belül kiállítja a vezetői engedélyt és továbbítja az Ön által megadott helyre (az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha a kézbesítés helye nem a járási/kerületi hivatal). Ha az előbbi feltételek nem állnak fenn: 25 nap.

Ügyfélre vonatkozó határidők:

Akinek a vezetői engedélyét eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül bejelenteni.

Az eljárás illetéke 4000 Ft, amelyet elektronikus ügyintézés esetén a vezetői engedély pótlására irányuló kérelem benyújtása előtt, elektronikus úton kell megfizetni. Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi vezetői engedély eltulajdonítása. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 Ft.

Az elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére. A költségmentesség iránti kérelmet csak személyesen terjesztheti elő.

A befizetésről kérésére elektronikus bizonylatot állít ki a Belügyminisztérium, amelyet letölthet a Webes Ügysegéden keresztül. A bizonylat azt követően kerül kiállításra, miután a befizetés beérkezett a Belügyminisztérium számlájára és a kérelem ellenértékeként elszámolásra került.

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

Vezetői engedély pótlására elektronikusan csak abban az esetben van lehetőség, ha a vezetői engedély fizikailag – például megsemmisülés okán – már nem érhető el. Névváltozás vagy az okmány adataiban bekövetkezett változás miatt csak okmányirodánál, kormányablaknál lehet új vezetői engedélyt kérelmezni, ugyanis ez az okmány cseréjének minősül.

A hatályos jogszabályok szerint, a vezetői engedély elektronikus úton történő pótlásához a kérelmezőnek nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie (kivéve lopás esetén, ahol meg kell adni a rendőrhatóság nevét, a rendőrségi ügy számát és a feljelentés dátumát). A bejelentés teljes körűen intézhető elektronikus úton.

Az elektronikus úton indított vezetői engedély pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra.

A vezetői engedélyt a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át. Az át nem vett vezetői engedélyt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi. Az át nem vett vezetői engedélyt csak a jogosultnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni.

Nem pótolható a vezetői engedély elektronikus úton, ha az okmány elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése korábban már bejelentésre került és ezáltal a nyilvántartásban érvénytelen.

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

EKTFO