Kereseti kérelem - OIF

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által lefolytatott eljárás keretében, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, harmadik országbeli állampolgárokat, hontalan személyeket, valamint a munkáltatót vagy fogadó szervezetet érintő ügyekben hozott, jogszabályban meghatározott döntések ellen lehetőség van az illetékes bírósághoz fordulni, amennyiben az érintett fél álláspontja szerint a hatóság jogszabálysértő döntést hozott.

Kulcsszavak: kereset, OIF, idegenrendészet, menekültügy, külföldi, menekült, hontalan, közrendvédelmi bírság, bíróság, per

A döntéssel érintett szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, harmadik országbeli állampolgárok, hontalan személyek, munkáltatók vagy fogadó szervezetek, valamint az eljárás egyéb résztvevői.

Lehetőség van képviselet útján történő ügyintézésre. Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását e törvény eltérő rendelkezése hiányában, helyette törvényes képviselője, a Magyarországon 90 napot meghaladó tartózkodási jogosultsággal rendelkező házastársa, eltartott felmenő esetén a Magyarországon 90 napot meghaladó tartózkodási jogosultsággal rendelkező nagykorú gyermeke vagy az ügyfél, illetve törvényes képviselője, házastársa vagy eltartott felmenő esetén nagykorú gyermeke által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és meghatalmazott képviselője együtt is eljárhat. Mind az ügyfél, mind a képviselője jogosult személyesen, illetve elektronikus úton is benyújtani a kereseti kérelmet. Jogi képviselő kizárólag elektronikus úton jogosult a kereseti kérelem benyújtására.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által hozott döntés rendelkező és indokolási részében a kereseti kérelem benyújtására vonatkozóan részletes tájékoztató olvasható.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amely tartalmazza

a) az eljáró bíróság megjelölését,

b) a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve - ha ilyennel rendelkezik - egyéb elérhetőségét,

c) az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá - ha ismert - képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét,

d) a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot,

e) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,

f) a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és

g) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,

a) amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik,

b) amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve

c) amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét.

A kereseti kérelem határidőben történő előterjesztése elmulasztásának következménye, hogy a kereseti igény már nem érvényesíthető a bíróságon. Lehetőség van ugyanakkor a kereset benyújtására ekkor is, azonban a késedelmet igazolási kérelemmel kell kimentetni, melyről a bíróság dönt.

Ügyfélre vonatkozó határidő: A keresetlevél benyújtásának határideje minden esetben a megtámadni kívánt határozat rendelkező részében feltüntetésre kerül.

Hatóságra vonatkozó határidő: A keresetlevelet a benyújtástól számított harminc napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetében az elsőfokon eljárt közigazgatási szerv a keresetlevelet a benyújtástól számított tizenöt napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez, amely azokat a benyújtástól számított harminc napon belül továbbítja a bírósághoz.

Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a benyújtástól számított öt, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén - a benyújtástól számított három napon belüli felterjesztést követően - nyolc napon belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítani.

Érdemi jog- és/vagy érdeksérelmet tartalmazó nyilatkozat (keresetlevél), saját kezdeményezésű támogató dokumentumok, meghatalmazás.

A kereseti kérelem benyújtása illetékmentes.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság illetékes szervezeti egységéhez kell benyújtani a keresetet, de azt az illetékes bíróság bírálja el, mint eljáró szerv.

Kereseti kérelemre (példaként) nyomtatvány a www.birosag.hu oldalon található, de a kereseti kérelem benyújtása egyébként nincs formanyomtatványhoz kötve, tartalmára vonatkozó megkötések a 7. pontban kerültek feltüntetésre.

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

113/2007. (V.24.) Kormányrendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

114/2007. (V.24.) Kormányrendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

OIF SAJTÓ