Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy, személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel a meghatározott egyéb feltételeknek.

Kulcsszavak: ingatlan, tevékenység, üzletszerű, kezelő, ingatlankezelő, szolgáltatás, kérelem, igazolás, társasház

Szolgáltatási tevékenységet természetes személy vagy gazdálkodó szervezet végezhet. 

Az a természetes személy szolgáltató végezheti a szolgáltatást, aki

Az a gazdálkodó szervezet végezheti a szolgáltatást, amely

Aki üzletszerűen kíván ingatlankezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni.

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül,

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a bejelentés megérkezését követő naptól számított 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi.

A bejelentés mellett igazolni kell:

3 ezer forint az eljárási illeték, melynek megfizetése történhet készpénzátutalási megbízás útján, vagy bankkártyával, vagy házipénztárba fizetéssel a Magyar Államkincstár javára.
Üzletszerű ingatlankezelői és társasházkezelői szolgáltatási tevékenység egyidejűleg történő bejelentése esetén az eljárási illetéket egy alkalommal kell megfizetni.

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.
A járási hivatal szolgáltatásfelügyeleti hatáskörében hozott határozatai, valamint fellebbezéssel megtámadható egyéb döntései ellen a járási hivatalnál előterjesztett, a székhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. 
Az ügyfél – önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az üzletszerű társasházkezelői vagy az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartásbavételi kérelemhez, illetve az adatváltozás bejelentéséhez a járási hivatal formanyomtatványt rendszeresített.

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

55/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól

NISZ ZRT.