Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – Rendkívüli települési támogatás - Rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás

A települési támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, valamint   a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalánál lehet benyújtani.

Kulcsszavak: Rendkívüli települési támogatás - Rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás

Szombathely területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, vagy az, akinek életét, testi épségét az ellátás hiánya veszélyeztetné.

A rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás jövedelemhatárhoz nem kötött támogatás, amely kérelmező és családja szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálatával állapítható meg.

Rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki olyan rendkívüli szociális krízishelyzetbe kerül, amelyet önerőből, vagy családja, szűkebb környezete, illetve a szociális ellátórendszer nyújtotta egyéb lehetőségekkel megoldani nem képes. A rendkívüli krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás gyógyszervásárlási-, vagy tüzelővásárlási utalvány formájában is megállapítható. Az egyedül élők és az egy családban élők részére egy naptári évben kifizethető rendkívüli települési támogatás összege - ide nem értve a temetési támogatást - nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg: 42.750, - Ft), és legfeljebb évi négy alkalommal állapítható meg.

A 42.750,- Ft feletti támogatás az alábbi a)-f) pontok figyelembe vételével állapítható meg, de az átmeneti támogatás és a rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás összege az a)-e) pontjában szabályozott esetekben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (jelenleg: 85.500, - Ft), az f) pontjában szabályozott esetben, a támogatás összege legfeljebb 100.000,- Ft lehet.

Rendkívüli krízishelyzet különösen:
a) a kérelmező, vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű, kérelmező, vagy családtagja tekintetében felmerülő gyógykezelési költségek, kórházi kezelés költségének viselése, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzése,
b) az elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeinek viselése, kivéve, ha kérelmező a temetési költségek viseléséhez temetési támogatásban részesült,
c) a 3 hónapot meghaladó keresőképtelenség, amennyiben a kérelmező vagy családtagja megélhetése más módon nem biztosított,
d) a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt a nyugdíj, vagy egyéb rendszeres pénzellátás egy hónapot meghaladó késedelmes kifizetése, amennyiben kérelmező vagy családtagja megélhetése más módon nem biztosított,
e) a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos nagyobb összegű egyszeri kiadások,
(Ezekben az esetekben a kérelemhez mellékelni kell az a)-e) pontban felsorolt rendkívüli krízishelyzetre vonatkozó igazolást.)

f) ha a kérelmező keresőtevékenysége a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt – neki fel nem róható okból – igazoltan megszűnik, és a kérelmező az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásba vetette magát. (Ebben az esetben a kérelmezőnek a kérelemhez mellékelnie kell a munkaviszony megszűnését igazoló iratot, illetve a munkaügyi szerv igazolását a kérelmező

A rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás megállapítását megelőzően minden esetben a kérelmező lakhatásául szolgáló ingatlan megtekintésével történő környezettanulmányt kell végezni. A helyszínen történő környezettanulmány elvégzésétől - a tényállás tisztázása mellett - el lehet tekinteni:

amennyiben a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül arra sor került, vagy,

a különleges jogrend időtartama alatt.

 

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (9700, Szombathely, Kossuth u. 1.-3.) lehet beszerezni, vagy letölthető a https://www.szombathely.hu oldalról

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem eseti támogatás. A támogatás iránti kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell a kérelmet elbírálni.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a rendkívüli települési támogatás, rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás iránti kérelem elsőfokú hatásköreinek gyakorlását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházta át.

A Polgármester döntése ellen Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8:00-12:00, 13.00-15.30,
szerda: 8:00-12:00, 13.00-17.00,
csütörtök: 8:00-12:00, 13.00-15.30.

Kérelem, valamint a családban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás.

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Szombathely Település