BUDAPEST 10 - ÉPÍTMÉNYADÓ

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Kulcsszavak: BUDAPEST 10 ÉPÍTMÉNYADÓ

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. 

Az adózó adatbejelentés benyújtásával jelenti be az adókötelezettségét. Nem kell újabb adatbejelentést tenni mindaddig, amíg az adókötelezettséget érintően változás nem következik be. Az építményadót az önkormányzati adóhatóság kivetéssel, az adatbejelentés adatai alapján határozattal állapítja meg. Ezt követően az adóhatóság csak akkor hoz új határozatot, ha az adó tárgyának, az adó alanyának változása vagy jogszabály-módosítás folytán a körülményekben változás következik be. 

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „PDF" formátumú űrlapon, elektronikusan az e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével, levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet elektronikus kapcsolattartásra köteles.

2019. január 1-jétől az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, az adózók ezen keresztül intézhetik ügyeiket a nap 24 órájában.

Az adatbejelentés teljesítése kötelező, annak elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonja maga után, amelynek mértéke természetes személy adózó esetében 200 000 forintig, más adózó esetén 500 000 forintig terjedhet.

Az adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követően 15 napon belül kell adatbejelentést tennie.

Az I. félévben az adott év március 15. napjáig, a II. félévben a szeptember 15. napjáig kell az adót megfizetni. Az adókötelezettség év közben történő megállapítása esetén az adó összegét az azt megállapító határozatban foglaltak szerint kell megfizetni.

A fizetési határidő leteltekor az adóhatóság ellenőrzi, hogy a befizetés megtörtént-e. Az adó határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén késedelmi pótlék kerül megállapításra. Ha az adózó nem fizeti meg az összeget, felszólításra kerül az elmulasztott cselekmény pótlására. Ha az adózó ennek ellenére sem teljesít, a hatóság végrehajtási eljárást indít a hátralék behajtása érdekében.

-     tulajdoni lap másolat, használatbavételi engedély vagy fennmaradási engedély másolata,

-     tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés földhivatal által érkeztetett példánya;

-     adókedvezmény, adómentesség igénylése esetén ennek igazolása.

Az építményadó általános mértéke az alábbiak szerint alakult:

2015. január 1-jétől 1500 Ft/m2/év,

2016. január 1-jétől 1700 Ft/m2/év,

2020. január 1-jétől 1800 Ft/m2/év.

2020. július 1-jétől a fenti általános adómérték mellett egy differenciált adómérték is bevezetésre került:

Az idősek, pszichiátriai betegek, illetve a fogyatékos személyek bentlakásos ellátását biztosító tevékenység céljára szolgáló építmény esetében – amennyiben az építményt ténylegesen ilyen célra használják – az építményadó évi mértéke 300 Ft/ m².

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.), az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete.

Budapest 10. ker. Település