VESZPRÉM - Telephely bejelentési és engedélyezési eljárás

Aki a település közigazgatási területén ipari tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni, illetve jogszabályban meghatározott tevékenyégi kör esetén telepengedélyt kérni.

Kulcsszavak: Telephely bejelentési és engedélyezési eljárás

A bejelentést/kérelmet a telep nyilvántartásba-vételéhez/engedélyezéséhez kötött tevékenységet folytatni kívánó gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak kell benyújtania.

Az eljárás megindításához bejelentést/kérelmet kell előterjeszteni az erre rendszeresített formanyomtatványon, vagy elektronikus úton.

Amennyiben az üzemeltető a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, a jegyző a tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtilthatja az adott tevékenység folytatását, már működő telep esetén a telepengedélyt visszavonhatja, dönthet a telephely bezárásáról, az üzemeltető vagy a telephely nyilvántartásból történő törléséről, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közigazgatási szankciókat (pl. pénzbírság kiszabása) alkalmazhat.

A telepengedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje teljes eljárásban 30 nap.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén: a bejelentés megérkezését követő 15 nap a szolgáltató nyilvántartásba vételére.

Az üzemeltető a bejelentés/kérelem adataiban bekövetkezett változásokat és a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Bejelentés-köteles ipari tevékenység esetén, amennyiben az üzemeltető telepengedély-köteles tevékenységet nem kíván végezni:  

Bejelentés ipari tevékenység folytatására (nyomtatvány)

Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén:

Telepengedély kiadása iránti kérelem (nyomtatvány)

 

A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

Esetlegesen csatolandó:

A jegyző előtt folyó bejelentési (nyilvántartásba-vételi) eljárás illetékmentes.

Telepengedély iránti kérelem esetén:

A hivatal részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 5.000,-Ft, amely összeget a Polgármesteri Hivatal 11748007-15734202-00000000 számú pénzforgalmi bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni. 

közreműködő szakhatóságok részére fizetendő szakhatósági igazgatási díjakat a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell megfizetni.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Közigazgatási Iroda, Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport

8200, Veszprém, Óváros tér 9/B.

A tevékenység végzésének bejelentése iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

A telepengedélyezés iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek díja 6.000,- Ft.

A tevékenység a bejelentés-köteles tevékenység esetén a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható, a telepengedély-köteles tevékenység esetén a tevékenység az engedélyezési eljárás lefolytatását követően, a végleges telepengedély birtokában kezdhető meg.

Engedélyköteles tevékenység bejelentés alapján folytatható, ha

Papíralapon benyújtható nyomtatványok elérhetősége: Bejelentés/kérelem nyomtatvány

Elektronikus úton a fenti kérelem e-papíron vagy elektronikus űrlapon küldhető meg.

Elektronikusan benyújtható űrlap elérhetősége: E-Önkormányzati Portál

Veszprém Település