KAPOSVÁR - Szakemberek települési támogatása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyújthat a Kaposvárra költöző, és itt letelepedni kívánó, továbbá a Kaposvárra visszaköltöző, valamint a tanulmányaikat befejező kaposvári fiatal pályakezdő szakember részére. A támogatás összege 1.200.000,-Ft, amelyet egy éven keresztül havonként 100.000,-Ft összegben kell folyósítani és egy személy részére csak egy alkalommal nyújtható.

Kulcsszavak: Szakemberek települési támogatása

Kaposvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szakember, aki:

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatvány kitöltésével

Ha a jogosult a vállalásának nem tesz eleget, vagy 5 éven belül Kaposvárról elköltözik, köteles a részére kifizetett támogatást - meghatározott kivétellel - időarányosan, egy összegben visszafizetni. A visszafizetésre kérelem esetén legfeljebb 12 havi részletfizetés biztosítható. A támogatás visszafizetésére nem kötelezhető az a személy, aki igazolja, hogy a vállalt kötelezettségének azért nem tud eleget tenni, mert:a munkáltató szervezet, vagy annak tevékenysége Kaposvár város közigazgatási területén megszűnt és legfeljebb 3 hónapig igazoltan nem tud elhelyezkedni más kaposvári munkáltatónál a támogatás megállapítása alapjául szolgáló szakképesítésének megfelelő munkakörben vagy saját elhatározásából helyezkedett el más kaposvári munkáltatónál a támogatás alapjául szolgáló, szakképesítésének megfelelő munkakörben vagy a munkaköre ellátására egészségügyi állapotában bekövetkezett változás miatt igazoltan alkalmatlanná vált.

A támogatás iránti kérelmet, a munkaviszony létesítése után, a próbaidő lejártát követő 2 hónapon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelem elbírálásának határideje:  8 nap / teljes eljárásban 60 nap.

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül.

A kérelemhez csatolni kell:

A kérelem elbírálásához be kell szerezni a helyi foglalkoztatási szerv igazolását arra vonatkozóan, hogy az adott szakképesítés – a munkakör betöltését megelőzően – városunkban hiányszakmának minősül, a munkáltató korábban jelentett-e be erre vonatkozó munkaerőigényt, a várható munkabért milyen összegben jelölte meg és nyilvántartásuk alapján volt-e olyan kaposvári álláskereső, aki szakképesítése alapján az adott munkakört betölthette volna.

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Esetlegesen csatolandó dokumentum: meghatalmazott által történő ügyintézéskor a meghatalmazás benyújtása.

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda
Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

A döntés ellen Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Szociális Irodán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A támogatás összege 1.200.000,-Ft, amelyet egy éven keresztül havonként 100.000,-Ft összegben kell folyósítani és egy személy részére csak egy alkalommal nyújtható.

Amennyiben a kérelmező vagy házastársa (élettársa) a lakhatása megoldása érdekében önkormányzatunktól helyi támogatásban is részesült, az összeget a helyi támogatásként nyújtott vissza nem térítendő támogatás összegével csökkenteni kell.

A munkaviszony folyamatos fennállását évente, a határozatban megjelölt időpontig igazolni kell.

A jogosultságot a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kell megállapítani és a támogatás összegét utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

A támogatás csak a költségvetési rendeletben e célra meghatározott éves keretösszeg erejéig nyújtható.

A kérelem benyújtható Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

Szakemberek települési támogatása - űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II.27.) önk.rendelete.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény.

Kaposvár Település